Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Eerste Kamer Fluit Hogervorst Terug

Auteur: C.P. Pescott

In de avond van 26 september is in de Eerste Kamer vergaderd over een drietal wetsvoorstellen met betrekking tot de specialistenregisters, de herregistratie en de artsentitel. De wetsvoorstellen 30.207 (Specialistenregisters) en 30.443 (Herformulering eisen met betrekking tot hernieuwde erkenning als medisch specialist) zijn na enkele vragen van kamerleden zonder stemming aangenomen. Wetsvoorstel 30.463 lag aanmerkelijk gevoeliger, zo bleek met name tijdens de eerste termijn van Mw. T.M. Slagter – Roukema (SP), die refereerde aan haar eigen (huis)artsentitel, en stelde dat het ontnemen van deze titel een ontkenning zou zijn van en groot deel van haar leven, en de invulling die zij daaraan had gegeven. Het betoog van Mw. H.M. Dupuis (VVD) richtte zich met name op de functies die artsen vervullen, het feit dat de minister met zijn voorstel geen recht deed aan de enorme ‘body of knowledge’ die door vele jaren studie vergaard is, en de wetenschap dat artsen die ervoor kiezen een andere functie te kiezen, zij het als docent, beleidsmedewerker van de minister, of zelfs minister en op die wijze op grond van verminderde bekwaamheid hun bevoegdheid verliezen, er ook niet voor zullen kiezen om nog patiënten te behandelen. Een uitermate interessant en sterk betoog. In het debat voerde de minister de mogelijkheid aan dan toch maar de n.p. registratie mogelijk te maken, maar dan wel voluit, dus: arts niet praktiserend. Dit om alle verwarring die bij patiënten zou kunnen bestaan en ontstaan over de aldanniet bekwaamheid van de arts weg te nemen. De minister leek zich te kunnen vinden in het geschetste onderscheid tussen een bevoegdheid, die op grond van scholing en werkervaring bestaat, en dus een expiratiedatum kent, en de titel, die niet eindig zou moeten zijn. De mogelijkheid werd opengehouden dat voor diegenen die ooit in het BIG-register stonden ingeschreven, en de registratie niet op een door Art. 7 bepaalde maatregel verloren, het voeren van de (uiteraard nader te bepalen en volledige ‘niet praktiserend’-classificatie) niet strafrechtelijk te vervolgen. Hierover zou met het OM (openbaar ministerie) een afspraak kunnen worden gemaakt. De minister legt uit dat hij hierover met de minister van Justitie zal overleggen, en een brief naar de Kamer stuurt. Tot die tijd wordt er in elk geval niet gestemd over de wetswijziging, die, zo bleek tijdens mijn aanwezigheid, stuitte op ernstige kritiek vanuit alle fracties. De vraag rijst of een dergelijke afspraak tussen erkenning in het BIG-register en de keuze niet tot vervolging over te gaan juridisch stand houdt. Voorts is dit een niet erg schone manier van handelen, die immers een beroep blijft doen op de invulling ervan door de contemporaire minister van Justitie. Het lijkt erop dat dit een erg mager compromis is van Hoogervorst. We zullen zien. De eerste stap is in elk geval gezet, de stemming is tot nader order van de baan. Ik spreek hiervoor mijn dank uit aan de leden van de Eerste Kamer die op zorgvuldige wijze het debat zijn aangegaam, nadat de Tweede Kamer de mogelijkheid kritisch naar dit voorstel te kijken had laten liggen.

(Tekst overgenomen van Beschermdetitel.nl )
Heeft u nog even een 2 tal minuten teken dan de petitie op www.berschermdetitel.nl. Studenten Geneeskunde (en andere belangstellenden)  kunnen ook tekenen, teken dan als niet geregistreerd.

Artsentitel op de schop

Behoud van de artsentitel is niet meer zeker. ‘Arts zijn’ stond voorheen gelijk aan ‘arts blijven’. Maar als de Wet BIG inderdaad wordt gewijzigd zoals is voorgesteld, is van die zekerheid niets meer over. Teken de petitie op www.beschermdetitel.nl

Deze stap van de overheid is OOK van belang voor niet artsen. Waarom? Als u een andere titel dan arts mag voeren, bijvoorbeeld, rechter, advocaat maar ook aannemer en verpleegkundige, kamn de overheid binnenkort u verzoeken uw titel in te leveren. Als u deze dan toch blijft voeren volgt er een strafmaat. Dus Teken de petitie op www.beschermdetitel.nl

Begroting Zorg

Gisteren was het weer prinsjesdag. En dat betekend de nieuwe begroting voor ons land. In de paragraaf over de zorg lezen we het volgende:

Zorgzwaartepakketten
In de verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg wordt komend jaar prestatiebekostiging ingevoerd op basis van de zogenoemde «zorgzwaartepakketten». Dat betekent dat de instelling niet langer gefinancierd wordt naar het aantal bedden, maar dat de budgetten specifieker worden afgestemd op de hoeveelheid zorg die cliënten nodig hebben.
Voor de instellingen heeft de invoering van zorgzwaartepakketten in 2007 nog geen financiële gevolgen. In het invoeringsjaar 2007 moeten zorgkantoren en aanbieders afspraken maken over pakketten, prijzen en kwaliteit. Vanaf 2008 zullen de financiële effecten van de prestatiebekostiging voor instellingen merkbaar worden.

Willen wij dit? Stel uw moeder ligt opgenomen in het verpleeghuis. Ze is daar alleen voor revalidatie na een gebroken heup. Dit maakt haar een lage zorgzwaarte. Nu moet uw moeder dagelijks geholpen worden met wassen omdat de heup nog pijnlijk is en de wond nog niet helemaal genezen. Wat gaat er gebeuren? Een verzorgende komt binnen, meldt dat er 15 minuten is voor de verzorging. En voor dat uw moeder volledig gewassen is meldt de verzorging:” Sorry de tijd zit er op wilt u zelf even uw rug wassen en u aankleden. Oh’ja de steunkousen liggen in het mandje op de verwarming”

Het zelfde gaat voor de fysiotherapeut geledne die uw moeder gaat leren lopen met haar nieuwe heup. Echter helaas kan de aanbevolen looptraining niet gegeven gaan worden… tijd is op. Om het nog niet te hebben over de niet-patient gebonden taken als het uitleggen van de til-lift… welke patient levert zijn/haar tijd in zodat iemand uitleg aan alle verzorgende kan geven over de til-lift?
Wel is er extra geld beloofd voor de verpleeghuizen… kan eindelijk, iemand de binnenkant komen schilderen en een airco aanleggeen voor het geval het weer heet word. Echt structureel extra handen aan het bed zal er wel niet van komen.
Wilt u deat uw moeder ’s avonds gezellig kan kletsen met iemand? Huur dan zelf iemand in a 15 euro per uur. De verzorging is met z’n twee-en en heeft naast uw moeder 44 andere patienten naar bed te brengen.
verderop in het stuk:

De vraag is niet meer óf die prestaties openbaar moeten zijn, maar op welke manier die openbaarheid geregeld wordt. Want er zíjn verschillen tussen het ene ziekenhuis en het andere, tussen het ene verpleeghuis en het andere en tussen de ene arts en de andere. Veel zorgaanbieders zelf weten dat al lang, maar het wordt tijd dat die verschillen ook voor de consumenten zichtbaar zijn.
Openbare gegevens over prestaties prikkelen zorgaanbieders om het beter te doen – niemand wil immers onderaan de ranglijst staan. En openbare gegevens over prestaties prikkelen de consument om kritisch te kijken naar wat hij krijgt voor zijn premiegeld. Hij zal zich sterker bewust worden van het feit dat er ècht verschillen zijn.
Kwaliteit is primair de verantwoordelijkheid van de zorgverleners, maar voor versterking van de openheid is een onafhankelijke toeziende partij nodig. Dat is de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Er moet openheid over de kwaliteit… lees het vorige stukje… in de verpleeghuizen zal die, ondanks extra geld, niet veel vooruit gaan. We zijn als zorg aanbieder zelf verantwoordelijk maar zonder geld voor kwaliteit en met een maximaal aantal minuten per patient is het gevolg dalende kwaliteit. Hoe moet je met geen kwaliteit concureren? Krijgen we reclame als: “Verpleeghuis Avondzon: éénmaal per dag een warme maaltijd” of “Verzorgingshuis ’t Plaatsje: voor een koekje bij de kofie”

Wat doen wij onze ouderen aan. Oud worden willen we allemaal, oud zijn echter dat nooit..
Wouter Bos:” Hoe kunnen we blij zijn met een begrotings overschot als er sprake is van ondervoeding in onze verpleeghuizen?”
Agnes Kant:” ..geen marktprikkels (lees concurentie) maar kwaliteitsprikkels… dan kan je afrekenen op wat ze (zorginstelling) doen.”

Zorg in troonrede

Het woord zorg komt dit jaar 12 keer voor in de troonrede voor waarvan 9 keer de gezondheidszorg. Kijk/luister hier naar de troonrede. Hieronder de citaten uit over de gezondheidszorg.

……….Instellingen in de jeugdzorg gaan beter samenwerken en ontvangen financiële steun om de wachtlijsten nog dit jaar weg te werken. Ook worden gezinsvoogden beter toegerust voor daadwerkelijke begeleiding van jongeren……….
……….Iedereen moet in ons land naar vermogen kunnen meedoen, ongeacht leeftijd en gezondheid. Met dat doel gaat per 1 januari 2007 de Wet maatschappelijke ondersteuning in. Mensen die thuiszorg of hulpmiddelen nodig hebben, kunnen voortaan dicht bij huis terecht. Hun gemeente zorgt voor hulp die aansluit bij hun behoeften en levenssituatie. De kwaliteit van verpleeghuizen zal verder worden verbeterd, en mede dankzij extra middelen zijn wachtlijsten in de thuiszorg niet meer nodig. Het waardevolle werk van mantelzorgers wordt vanaf 2007 extra ondersteund……….
……….Ons land staat er sterk voor. Nederland werkt. Nederlandse ondernemers zijn wereldwijd actief. In bedrijven, het onderwijs, de zorg en in tal van andere sectoren wordt aan innovatie gewerkt. Ons land is weer concurrerend.
………. Daarnaast maakt de regering het ouders gemakkelijker om een baan te combineren met de zorg voor hun kinderen. Voor werkende ouders wordt kinderopvang goedkoper en eenvoudiger, omdat alle werkgevers daaraan voortaan meebetalen. Scholen worden bovendien verantwoordelijk voor het organiseren van opvang voor en na de lestijden……….
……….Er is een sociaal en solide zorgstelsel ingevoerd dat een bijdrage levert aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. De keuzemogelijkheden zijn vergroot. Verzekeraars moeten iedereen tegen dezelfde premie accepteren, ongeacht de gezondheidssituatie. Kinderen worden kosteloos meeverzekerd……….

en nu maar afwachten of ze zich er aan gaan houden.

Leven op het randje van orgasme

Dr. M.D. Waldinger
Waldinger:” Het Persistent Sexual Arousal Syndrome (PSAS) komt uitsluitend voor bij vrouwen. Bij PSAS heeft een vrouw vrijwel continu het gevoel dat zij op het punt staat een orgasme te krijgen, hetgeen echter niet gebeurt. Dit gevoel zit op of rondom de clitoris of in de vagina. Het is hierbij opvallend dat dit “pre-orgasme” gevoel niet of vrijwel niet gepaard gaat met seksuele fantasieen of echte seksuele verlangens. De klacht betreft daarom dan ook eerder een opwindingsgevoel van de geslachtsorganen (genitale opwinding) dan echt seksuele opwinding. PSAS kan geleidelijk of vrij plotseling ontstaan. Een betere naam voor het syndroom is daarom Persistent Genital Arousal Syndrome (PGAS). Sommige vrouwen hebben er in het begin nog wel een plezierig gevoel bij, maar al snel worden zij er wanhopig en somber van. Het gevoel van genitale opwinding verdwijnt niet als een vrouw via masturbatie of geslachtsgemeenschap tot een orgasme is gekomen. In tegendeel, bij een deel van de vrouwen komt het gevoel daarna in versterkte mate terug. De vrouwen die hieraan lijden zijn niet uit op meer sex, ze willen alleen van dit gevoel af, omdat dit gevoel hun vreselijk irriteert. De meeste vrouwen die hieraan lijden, praten er uit schaamte met vrijwel niemand over. Dat maakt dat ze zich nog eens extra alleen voelen met hun klacht. Vaak worden ze door hun huisarts of specialist niet voor vol aangezien omdat de meeste artsen nog nooit van dit syndroom gehoord hebben.”

Sinds de ontdekking van PSAS in 2001, doen er allerlei wilde verhalen over deze ziekte de ronde. Omdat de aandoening seksueel getint is en daardoor tot de verbeelding van met name mannen spreekt, hebben de op sensatie-beluste-media dit syndroom jammergenoeg op een walgelijke manier naar buiten weten te brengen. Indianenverhalen over vrouwen die 500 tot zelfs wel 800 orgasmes per dag zouden hebben, heeft de omzet van menig tabloid of weekblad behoorlijk doen stijgen. De waarheid over PSAS is veel minder sensationeel, veel ingewikkelder en er is niets…. maar dan ook helemaal niets aangenaams of leuks aan. INTEGENDEEL! Niet in de laatste plaats de geïnterviewde vrouwen zelf zijn daarbij gebaat; ook het Persistent Sexual Arousal Syndrome en het grote leed dat de aandoening met zich meebrengt, wordt daarmee groot onrecht gedaan. PSAS is een allesbedervende aandoening en wordt zeker niet gekenmerkt, door het krijgen van een onmenselijke hoeveelheid (spontane) orgasmes. Onzin… klinkklare onzin! De persoonlijke getuigenissen elders op deze website, zullen dan ook een heel ander beeld laten zien. PSAS is “living hell”! Who wants to live there!?

Herkend u zich in dit beeld… er is een polikliniek die kan helpen:

Polikliniek Neuroseksuologie
Dr. M. D. Waldinger (hoofd afdeling)
Ziekenhuis Leyenburg
Leyweg 275, 2545 CH Den Haag
Tel: 070 – 3592086 (bellen tussen 13.00 en 14.00 uur)
Stuur een e-mail

(Teksten komen van de PSAS website en van de website van dr. Marcel D. Waldinger Doel is vergroten van de bekendheid van dit syndroom.)

en het beste ziekenhuis is….

Woensdag 13 september zond Netwerk de volgende documentaire uit: ” Wat is het beste ziekenhuis van Nederland?“. Netwerk presenteert hier in een uitgebreid onderzoek naar de kwaliteit van de ziekenhuizen in ons land, voorzien van commentaar door oud-minister van Volksgezondheid Els Borst-Eilers. Het is een vervolg op de uitzending van Vrij. 14 oktober 2005 waarin het zelfde onderzoek gedaan is.
Video 13/09/2006: Breedband / Smalband
Video 14/10/2005: Breedband / Smalband
Conclusies uit het onderzoek zijn:
(meer…)

Losartan redt mogelijk marfan patienten

Marfan patienten hebben mogelijk baat bij Losartan.
(meer…)

Geneeskunde 2.0

In het af gelopen jaar is er een enorme groei geweest in de Web2.0 ontwikkeling. Weblogs, Podcasts, Videoblogs, Wiki zijn enorm in aantal gestegen. zo aak het aantal wat over de gezondheidszorg gaat. Hoe kunnen we deze gebruiken in de huidige geneeskunde? Hierover staat in pubmed central (gratis online literatuur) dat het de aanbeveling verdient om deze tools te gebruiken als eLearning tool voor studenten en eCME tools voor artsen.

Suicide preventie dag

Morgen, 10 september, is het “Zelfmoord preventie dag“. Vooral een boeiend gegeven als je nagaat dan het overmorgen 5 jaar geleden is dat zelfmoord terroristen met vliegtuigen het WTC binnen vlogen.

Nieuwe tering, oud resultaat

Een nieuwe vatiant van tuberculose raast over de wereld. Het gaat om het XDR-type welke vrijwel onbehandelbaar is. De WHO schat dat 180.000 personen wereldwijd lijdt aan de vrijwel onbehandelbare XDR-variant. Het amerikaanse center for disease control schrijft er overals de nieuwste teld van de multi-drug-resistent TB familie. En de Detriod free press kopt:”Untreatable TB called ‘a death sentence’“. (wanneer volgt de telegraaf??)
(meer…)