Dodelijke virus in teken Turkije

In de serie “Het nieuws en de achtergrond” info iver het virus in de teken van Turkije..

Turkije raakt steeds meer in de ban van een dodelijk virus dat wordt overgedragen door teken. Dit jaar zijn al meer dan twintig mensen omgekomen door tekenbeten, aldus het centrum voor infectieziekten in Istanbul woensdag.
De beestjes, behorend tot het tekengeslacht Hyalomma, brengen de virusziekte Krim-Congo-koorts over, die gepaard gaat met inwendige bloedingen. De afloop is dodelijk als er niet snel wordt ingegrepen, aldus het centrum.


De virusziekte steekt in Turkije sinds 2002 steeds vaker de kop op. De afgelopen zes jaar zijn zeker 114 mensen overleden, vooral herders en boeren, aldus de Turkse media.
Het verspreidingsgebied van de teek breidt zich steeds verder uit. De teek komt vooral voor in Midden- en Oost-Turkije. Het diertje is vooralsnog niet in de toeristische gebieden in het westen en zuiden van het land gesignaleerd.
De naam Krim-Congovirus is ontleend aan de plaatsen waar deze ziekte voor het eerst werd ontdekt. In 1944 werden Sovjetsoldaten op de Krim getroffen door deze ziekte. In de jaren vijftig werd de kwaal ontdekt in Belgisch Congo.
ANP

De Achtergrond info:

De Teek

Het tekengeslacht Hyalomma bestaat uit harde teken en omvat dertig verschillende soorten. Van deze dertig soorten komen er maar twee voor in Europa: de ‘Middellandse Zeeteek’ H. marginatum en de als ‘schildpaddenteek’ bekend staande H. aegyptium. Deze naam is te danken aan de wat schildpad-achtige groeven op met name de achterzijde van het achterlijf. Soorten uit het geslacht Hyalomma zijn twee gastherig, wat inhoudt dat de larve en de nimf dezelfde gastheer hebben maar de volwassen vorm een andere gastheer heeft.

De larven van sommige soorten infecteren naast zoogdieren als vee en knaagdieren ook vogels, waaronder trekvogels. Hierdoor kan de door de teek gedragen infectie zich over grote afstanden verspreiden. (Bron: Wikipedia) 

 

Krim-Congovirus

 

In 1944-1945 vond er op de Krim een hemorragische koortsuitbraak plaats. Meer dan tweehonderd landarbeiders en Sovjetsoldaten die betrokken waren bij het binnenhalen van de oogst werden getroffen door de ziekte. Enkele jaren later werd het vermoeden bevestigd dat deze ziekte wordt veroorzaakt door een virus dat door teken wordt overgedragen. Inoculatie van proefpersonen met een suspensie van Hyalomma-teken leidde, ondanks het toedienen van antibiotica, tot eenzelfde ziektebeeld. In 1967 kon het virus worden geïsoleerd uit klinisch materiaal van een patiënt. Eind jaren 60 bleek dit isolaat serologisch identiek te zijn aan een virus dat ruim tien jaar daarvoor was geïsoleerd bij een kind met koorts in Belgisch Congo. Deze observatie leidde tot het bijeenvoegen van de verschillende voorheen voor deze isolaten gehanteerde namen. Krim-Congo hemorragische koorts is een ernstig ziektebeeld, waarbij een sterfte van 30 tot 50% wordt gezien. Het virus wordt geclassificeerd onder bioveiligheidsniveau 4. 

 

Pathogenese

Infectie met Krim-Congovirus leidt bij de mens, in tegenstelling tot andere vertebraten, over het algemeen tot een ernstig ziektebeeld. Na lokale virusreplicatie vindt verspreiding van het virus plaats via bloed- en lymfebanen. Vooral mononucleaire fagocyten, endotheelcellen en hepatocyten vormen een doelwit. In de lever vindt op grote schaal replicatie plaats, wat gepaard gaat met leverschade variërend van focale tot algehele necrose. Ook in andere weefsels en organen ontstaan oedeem, necrose en bloedingen, waarbij een relatief geringe ontstekingsreactie aanwezig is. Trombocytopenie en het verbruik van fibrinogeen ontstaan vaak in een vroeg stadium van de ziekte en wijzen op het ontstaan van diffuse intravasale stolling. Leukocytopenie is in veel gevallen eveneens aanwezig, vaak gepaard gaand met het optreden van co-infecties. Bij een aanzienlijk deel van de patiënten leidt de infectie tot het ontstaan van algeheel orgaanfalen en shock. 

Incubatieperiode

De incubatieperiode bedraagt 1 tot 13 dagen, meestal 4 dagen. 

Ziekteverschijnselen

Uit serologisch onderzoek moet worden geconcludeerd dat asymptomatische of milde infecties met Krim-Congovirus regelmatig voorkomen. (Khan97) De meeste infecties leiden echter tot een acuut, ernstig ziektebeeld. De ziekte presenteert zich in de regel met koorts, myalgie en malaise. Daarnaast worden symptomen zoals braken, hoofdpijn, sufheid, buikpijn, diarree, icterus, hepatomegalie, splenomegalie, artralgie, lymfadenopathie, keelpijn en hoesten vaak gerapporteerd. Hemorragische symptomen, zoals petechiën, ecchymosen, epistaxis, hematemesis en melena, worden bij 50 tot 95% van de patiënten beschreven.

Deze symptomen ontstaan vaak in een vroeg stadium van de ziekte. Leukopenie en trombocytopenie ontstaan eveneens vaak in het beginstadium van de ziekte. Trombocytopenie, verlenging van de stollingstijd en verhoging van de hoeveelheid fibrinedegradatieproducten zijn frequent aanwezig en weerspiegelen het proces van diffuse intravasale stolling dat vaak optreedt. 

Het gemiddelde sterftepercentage is 30-50%. De acute fase van de ziekte duurt over het algemeen 2 tot 3 weken. Gedurende de convalescentieperiode worden vaak restverschijnselen zoals polyneuropathie, hoofdpijn, verminderde visus en gehoorverlies gerapporteerd. Deze symptomen herstellen vaak op langere termijn.

 

Behandeling

Op grond van algemene consensus wordt ribavirine geadviseerd voor de behandeling van Krim-Congo hemorragische koorts.  De werkzaamheid van dit middel is in vitro en in proefdiermodellen aangetoond. Gestandaardiseerd klinisch onderzoek naar de effectiviteit van ribavirine ontbreekt. In een patiëntenpopulatie die werd behandeld met ribavirine (orale toediening) werd echter een relatief lage sterfte van 11% gerapporteerd. (Mard03) Gunstige ervaringen met het gebruik van dit middel werden eveneens beschreven in verschillende casusrapportages.

(Bron:RIVM)

 

 

One thought on “Dodelijke virus in teken Turkije

Geef een reactie