Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Sensire: Zorg onvoldoende door ontslagen in de zorg. (een media overzicht)

De sensire site prijkt met:

Zorgaanbieders Thuiszorg Groningen en Sensire ontvangen aanvullende middelen op hun bestaande budget 2008 om aan de sterk gestegen zorgvraag in de regio’s te kunnen voldoen. Na een overlegperiode van enkele maanden zijn de partijen dit overeengekomen met Zorgkantoor Menzis. ‘Wij zijn blij dat wij vanaf vandaag de zorg aan klanten weer op vertrouwde wijze kunnen voortzetten’, aldus Leo Markensteijn, bestuursvoorzitter Meavita Nederland waar beide zorgorganisaties onderdeel van uitmaken.

Helaas zijn er ook andere verhalen:

(gelderlander)

Medewerkers van thuiszorgaanbieder Sensire vrezen voor het voortbestaan van hun organisatie. Onder het personeel circuleert het gerucht dat Sensire – actief in Gelderland en Overijssel – kort voor een faillissement staat.Dat was voor algemeen directeur Maarten van Rixtel aanleiding een brief aan de medewerkers te sturen, waarin hij stelt dat ‘er geen aanleiding is om te twijfelen aan de toekomst van Sensire’

maar wel aan het voortbestaan van kwalitatief goede zorg!

(Berkelland)

Sensire maakt deel van Meavita Nederland. Een van de werkmaatschappijen, Meavita-west in de regio Den Haag, heeft te kampen gehad met zeer aanzienlijke financiële problemen en een omvangrijke reorganisatie. Sensire zelf sloot de boeken in 2006 en 2007 af met een tekort van respectievelijk 11,6 en 1,5 miljoen euro, op een omzet van circa 170 miljoen. Die tekorten zijn opgevangen door in te teren op het eigen vermogen. Er zijn inmiddels maatregelen genomen om de kosten te verminderen.

Namelijk het boventallig verklaren van vele functies die niet direct zorg gerelateerd zijn. zoals: psychologen, doktersassistenten, directie secretariaat, ergotherapie, wachtlijst beheer, en nog veel meer functies.

(Zorg en welzijn)

Er moeten zeker zestig voltijdbanen verdwijnen bij thuiszorgorganisatie Sensire. De banen vervallen bij de ondersteunende en facilitaire diensten. Algemeen directeur Van Rixtel van Sensire: ‘Door deze ingreep kunnen we nu wel de zorg aan de cliënt blijven garanderen.’

Maar over wat voor zorg heb je het als de dokter geen tijd heeft, de psycholoog er niet is en niemand je kan vertellen waar je zwaar dementerende vader  op de wachtlijst staat? De zorg wordt uitgekleed tot op het bittere minimaal noodzakelijke… voeding en huisvesting.

Fixatie aan banden…. maar wie gaat betalen?

NOS meldt het volgende:

Het vastbinden van patiënten in verpleeg- of verzorgingstehuizen mag alleen nog in uiterste nood. Voorkomen dat ze uit bed vallen, is geen argument meer. Staatssecretaris Bussemaker wil dat bij wet vastleggen. De Kamer spreekt morgen over de kwestie. Nu worden patiënten nog vaak in hun bed gefixeerd om te voorkomen dat ze eruit vallen. Vorig jaar kwamen zeven mensen om het leven nadat ze verstrikt waren geraakt in een Zweedse band, waarmee ze waren vastgebonden. 

Echter wie gaat de verzorging en verpleging betalen wat het extra kost om de zorg zonder fixatie te garanderen?? Daar is wederom niet over nagedacht.

H

haastig ontslag bij druk op bedden

Een ieder die op de Spoedeisendehulp van een ziekenhuis werkt kent het fenomeen. Afdeling opname belt en zegt:” we hebben een patiënten stop, er zijn geen bedden mer vrij in het ziekenhuis.” Toch blijft de stroom patiënten naar de SEH stabiel (hoog). Want naast de zelfverwijzers ( een moeilijk te beïnvloeden stroom patiënten)  blijven de specialisten van de diverse vakgebieden mensen accepteren. Dit geeft nogal eens wat onvrede en onbegrip. “Hoe kunnen ze nu patiënten accepteren voor opname als er geen plek is??” is dan een veel gehoorde vraag…. Eindelijk is het onderzocht, en het gevoel klopt. De instroom blijft het zelfde… alleen de klinische specialisten gaan mensen haastiger ontslaan uit het ziekenhuis.  (onderzoek door Rajiv Sharma, Ph.D., van Portland State University,  in de Summer 2008 issue van RAND Journal of Economics.)

Eén van de conclusies is ondanks dat het voor de SEH een moeilijk punt blijft het waarschijnlijk beter om mensen sneller te ontslaan dan om mensen te weigeren in het ziekenhuis. Dit omdat anders mensen die met spoed geholpen moeten worden in een ambulance blijven rondrijden of de huisarts moet blijven bellen tot er een ziekenhuis is gevonden welke accepteert.

700 miljard… en kindersterfte

Een geweldige quote die ik las op de weblog van Femke Halsema:

“It’s extraordinary to me that the United States can find $700 billion to save Wall Street and the entire G8 can’t find $25 billion dollars to save 25,000 children who die every day from preventable diseases and hunger.” Bono

Derde vrijdag in september: de rekening…

Het is de 3e vrijdag in september en de ballans is op te maken wat er de 3e dinsdag is besloten…. helaas wederom komt de zorg er matig af. Zo worden de verpleegkundigen en verzorgende überhaupt niet genoemd in de begroting. Volgens de beroepsvereniging zijn verpleegkundigen en verzorgenden in de begroting van VWS voor 2009 nauwelijks zichtbaar. Toch is V&VN voorzichtig positief. De Miljoenennota geeft aandacht aan instroom van nieuwe zorgmedewerkers en komt met eerste stappen om huidige medewerkers voor de sector te behouden.

De verpleeghuisartsen zijn ook ontevreden. De zorgnota 2009 is volgens de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA) in voornemens omtrent de vergrijzing ambitieus, maar in de uitvoering globaal geformuleerd en op essentiële punten op hun effecten weinig doordacht. ‘De zorg voor kwetsbare mensen is een graadmeter voor de kwaliteit van de samenleving’ zo staat in de beleidsagenda 2009 van VWS. Deze visie is in de zorgnota 2009 echter onvoldoende geoperationaliseerd naar inventieve maatregelen en blijft daardoor vaag. De overheid hecht aan het beginsel dat oudere en kwetsbare mensen zo lang mogelijk deel van de samenleving uit kunnen blijven maken. Dit kan alleen als men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en daarbij passende, toereikende zorg kan ontvangen. In de aangekondigde maatregelen krijgt dit beginsel echter onvoldoende vertaling, zoals in de afslanking van de AWBZ en de uitbouw van het ‘volledig pakket thuis’

Bas van der Vlies van de SGP neemt het in het debat op voor de acute zorg op straat: “Het is van de gekke dat ambulancepersoneel wordt gemolesteerd. Er is sterk beleid nodig en er moet een tandwiel bij.” 

De regering zelf meldt:”Het kabinet gaat kindermishandeling intensiever bestrijden. Hiervoor wordt ingezet op preventie, signalering en tijdig ingrijpen. Het streven is dat in 2009 52 procent van de professionals over een meldcode beschikt.”… ja dit is al bijna geregeld nu de KNMG de nieuwe richtlijn kindermishandeling heeft uitgegeven.

Nog een mededeling uit de miljoenennota:”In 2009 komt op kiesbeter.nl meer objectieve informatie beschikbaar over de kwaliteit van de geleverde zorg in alle sectoren van de gezondheidszorg. Ook wordt een wetsvoorstel ingediend om de rechten van patiënten vast te leggen en het klacht- en medezeggenschapsrecht in de zorg te versterken. Om ziekenhuizen meer mogelijkheden te bieden om te innoveren worden meer vrije prijzen in de ziekenhuiszorg toegelaten.” Dat betekend meer martkwerking en dus meer snijden in de zorg om maar meer winst te maken. (download de mp3 “zorg geen markt“)

Dus we zullen wel weer zien hoe het dit jaar uitpakt…. het lijkt op een voortzetting van VWS onder Hoogervorst, en ja ook toen kwam er al niet veel soeps uit VWS….

LIMSC: studenten delen kennis met top onderzoekers!

Op 12, 13 en 14 maart 2009 zal het Leiden International (bio-) Medical Student Conference plaatsvinden in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), te Leiden. LIMSC wordt beschouwd als een van de grootste Europese studenten congressen. Sinds de eerste editie in 1999 heeft LIMSC zich ontwikkeld tot een internationaal gerenommeerd congres met meer dan 700 internationale bezoekers.

Op LIMSC krijgen getalenteerde studenten van over de hele wereld de mogelijkheid om tussen onderzoekers uit de top van de medische onderzoekswereld de resultaten van hun onderzoek te presenteren aan hun mede-studenten.
LIMSC is voor studenten een ideale manier om bekend te raken met het presenteren van onderzoek, om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van geneeskunde en bio-medische wetenschappen en om contacten op te doen voor hun toekomstige carriere.

Om deel te mogen nemen moeten studenten een abstract van hun onderzoek insturen voor 21 November. Van deze abstracts worden er 180 geselecteerd voor een poster-, dan wel mondelinge presentatie. Graag willen wij zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid bieden deel te nemen aan LIMSC. 

Voor meer informatie over LIMSC verwijs ik u naar onze website www.limsc.nl.

Gamen voor begrip hartpatienten

bron: nu.nl

Het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting, Jump, heeft een online game voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar met een aangeboren hartafwijking gelanceerd. 

Door samen met een vriend of vriendin de jumpgame te spelen opwww.heartjump.nl/jumpgame kan een kind spelenderwijs uitleg geven over de gevolgen van zijn of haar hartafwijking in het leven.

Een kind met een hartafwijking ziet er ‘gewoon’ uit en de afwijking is onzichtbaar voor de buitenwereld. Het kind heeft toch vaak te maken met belemmeringen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet meedoen aan gymlessen en sport. Andere kinderen begrijpen dit vaak niet, omdat zij niet weten wat er precies aan de hand is. 

Uit onderzoek blijkt dat een interactieve game kinderen met een hartafwijking een startpunt geeft om te praten over hun aandoening.

Amsterdam voert RAAK aanpak kindermishandeling in

Amsterdam en vijf omringende gemeenten gaan de zogeheten RAAK-aanpak invoeren. Bij de RAAK-methode gaat het er onder meer om kindermishandeling snel te signaleren.

 

Bij de RAAK-aanpak moeten huisartsen, leraren of coaches van sportclubs helpen. Zij krijgen trainingen om te herkennen wanneer jongens of meisjes worden geslagen. Een ander kenmerk van de aanpak is het bieden van opvoedondersteuning aan ouders.
Proef
In het Amsterdamse stadsdeel Noord liep van 2003 tot 2006 een succesvolle proef met de werkwijze. Ook in drie andere plaatsen in Nederland is dat het geval. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin) wil de methode dan ook binnen enkele jaren in het hele land invoeren.
   
Invoering
Naast de hoofdstad gaan ook Amstelveen, Ouderamstel, Diemen, Aalsmeer en Uithoorn de aanpak invoeren.
   
RAAK
RAAK staat voor Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling. Deze groep ontwikkelde de methode. Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat jaarlijks meer dan 100.000 kinderen het slachtoffer zijn van mishandeling

Belagers Ambulance Vrijgesproken

bron: medical facts

Een groepje van acht jongens dat in de zomer van 2006 woedend een ambulance had belaagd bij het De Mirandabad, is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.  De dronken jongens zouden de hulpverleners hebben geslagen, tegen de ambulance hebben getrapt en de bestuurder uit het voertuig hebben gesleept. Ook zouden ze een fiets tegen de ziekenwagen gegooid hebben en dreigende taal uiten. 
Ondanks diverse getuigenverslagen was het voor de rechter niet mogelijk te bepalen wie wat heeft gedaan. Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de uitspraak en denkt aan een hoger beroep.

commotie over uitspraak Klink; “huisarts binnen 30 seconden aan de telefoon…”

de uitspraak van Klink dat de huisarts binnen 30 seconden aan de telefoon moet kunnen komen geeft nogal wat commotie….

de reactie van de LHV:

HV persbericht 10 september 2008

Vandaag maakt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een rapport over de slechte bereikbaarheid van de huisartsenzorg in Nederland openbaar. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), koepel van de huisartsen in Nederland, is het eens met de conclusie dat de bereikbaarheid beter moet. Sterker, de LHV is al sinds begin van dit jaar met man en macht bezig om de bereikbaarheid samen met de huisartsen te verbeteren. Huisartsen zetten de patiënt op de eerste plaats en zijn daarom uitermate verbaasd dat minister Klink van VWS wil gaan korten op de uitgaven in de huisartsenzorg. De bezuinigingsplannen heeft de LHV gisteravond laat van de minister bevestigd gekregen. Als huisartsen patiënten beter willen bedienen zijn juist éxtra investeringen nodig. Om de bereikbaarheid te verbeteren zijn meer doktersassistentes nodig en ook daar wil de minister geen cent extra aan uitgeven.

Uit het onderzoek, dat al in oktober en november vorig jaar door de Inspectie werd uitgevoerd, blijkt dat in 2/3 van de gevallen de spoedlijn wordt opgenomen binnen 30 seconden. In een kwart van de gevallen wordt niet binnen 90 seconden opgenomen. De LHV vindt dat dit niet door de beugel kan. Iedere huisarts moet een spoedlijn hebben die binnen 30 seconden wordt opgenomen, dat hebben de huisartsen zichzelf al dit voorjaar opgelegd.

Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat mensen niet goed weten welk nummer ze moeten kiezen in geval van nood. De LHV vindt dat de overheid hier nog een taak heeft om duidelijk uit te leggen wat mensen in geval van nood moeten doen. Daar willen we samen in optrekken.

Ook de niet-spoedeisende bereikbaarheid kan en moet beter. Dat nemen de huisartsen zeer serieus. Sinds dit voorjaar is de LHV mét de leden bezig om daar snel verbetering in te brengen. Er is een toolkit ontwikkeld waarmee huisartsen samen met hun doktersassistente snel en makkelijk de bereikbaarheid kunnen verbeteren. De LHV zet ook in op een betere toepassing van moderne techniek en een verbetering van de organisatie en planning in praktijken.

De huisartsen doen zelf dus al veel aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Het grootste probleem is echter het groeiende tekort aan doktersassistentes. De afgelopen jaren hebben die veel meer taken gekregen. Er zijn dus niet alleen te weinig doktersassistentes per huisarts (om het werk aan te kunnen moet er ruim ½ fte bij per praktijk), maar er zijn ook te weinig mensen die zich laten opleiden tot doktersassistente. Het tekort aan doktersassistentes heeft de LHV uitdrukkelijk bij minister Klink aangekaart, maar hij heeft daar niets mee gedaan. Hij wil er geen extra geld voor uittrekken en laat het probleem dus gewoon voortsudderen. De LHV doet dan ook een klemmend beroep op de minister om dit rapport serieus te nemen en daar consequenties aan te verbinden.

Gisteravond laat is door de Ledenraad van de LHV unaniem besloten dat als de minister zijn bezuinigingen doorzet, dit niet zonder consequenties kan blijven. 

Publicatiedatum: 10 september 2008

De Reactie ven de SP:

“Er moeten meer huisartsen opgeleid worden en er moet voldoende budget zijn om extra doktersassistentes en praktijkondersteuners in dienst te nemen.” Dat zegt SP-Kamerlid en huisarts Henk van Gerven in reactie op een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg waaruit blijkt dat huisartsen in spoedgevallen onaanvaardbaar slecht bereikbaar zijn. Tegelijkertijd meldt de Landelijke Huisartsenvereniging dat zij signalen hebben ontvangen dat minister Klink wil gaan bezuinigen op de huisartsenzorg.
Henk van Gerven: “Bezuinigingen op de huisartsenzorg zijn volstrekt onacceptabel. De resultaten van het onderzoek van de Inspectie zijn bar en erger dan verwacht. Er moet juist geïnvesteerd worden in de huisartsenzorg.” Volgens het onderzoek, dat de Inspectie deed in opdracht van de Tweede Kamer, krijgt een kwart tot 40 procent van de mensen die met spoed een huisarts nodig hebben, geen gehoor. En 40 procent hangt tien minuten of meer aan de lijn voor een gewone vraag of afspraak. De Inspectie eist dat binnen een jaar de huisartsen orde op zaken stellen. Een spoedlijn hoort binnen 30 seconden te worden opgenomen en de reguliere lijn binnen twee minuten.

Van Gerven: “Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op hulp van huisartsen. Bij de grootschalige huisartsenposten stijgt de hulpvraag elk jaar met circa 7 procent.  Dit leidt tot overbelaste doktersassistentes en slecht bereikbare huisartsen. We moeten echt terug naar meer laagdrempelige en toegankelijke zorg. Die bereik je niet door te bezuinigen.”