Derde vrijdag in september: de rekening…

Het is de 3e vrijdag in september en de ballans is op te maken wat er de 3e dinsdag is besloten…. helaas wederom komt de zorg er matig af. Zo worden de verpleegkundigen en verzorgende überhaupt niet genoemd in de begroting. Volgens de beroepsvereniging zijn verpleegkundigen en verzorgenden in de begroting van VWS voor 2009 nauwelijks zichtbaar. Toch is V&VN voorzichtig positief. De Miljoenennota geeft aandacht aan instroom van nieuwe zorgmedewerkers en komt met eerste stappen om huidige medewerkers voor de sector te behouden.

De verpleeghuisartsen zijn ook ontevreden. De zorgnota 2009 is volgens de beroepsvereniging van verpleeghuisartsen en sociaal geriaters (NVVA) in voornemens omtrent de vergrijzing ambitieus, maar in de uitvoering globaal geformuleerd en op essentiële punten op hun effecten weinig doordacht. ‘De zorg voor kwetsbare mensen is een graadmeter voor de kwaliteit van de samenleving’ zo staat in de beleidsagenda 2009 van VWS. Deze visie is in de zorgnota 2009 echter onvoldoende geoperationaliseerd naar inventieve maatregelen en blijft daardoor vaag. De overheid hecht aan het beginsel dat oudere en kwetsbare mensen zo lang mogelijk deel van de samenleving uit kunnen blijven maken. Dit kan alleen als men zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en daarbij passende, toereikende zorg kan ontvangen. In de aangekondigde maatregelen krijgt dit beginsel echter onvoldoende vertaling, zoals in de afslanking van de AWBZ en de uitbouw van het ‘volledig pakket thuis’

Bas van der Vlies van de SGP neemt het in het debat op voor de acute zorg op straat: “Het is van de gekke dat ambulancepersoneel wordt gemolesteerd. Er is sterk beleid nodig en er moet een tandwiel bij.” 

De regering zelf meldt:”Het kabinet gaat kindermishandeling intensiever bestrijden. Hiervoor wordt ingezet op preventie, signalering en tijdig ingrijpen. Het streven is dat in 2009 52 procent van de professionals over een meldcode beschikt.”… ja dit is al bijna geregeld nu de KNMG de nieuwe richtlijn kindermishandeling heeft uitgegeven.

Nog een mededeling uit de miljoenennota:”In 2009 komt op kiesbeter.nl meer objectieve informatie beschikbaar over de kwaliteit van de geleverde zorg in alle sectoren van de gezondheidszorg. Ook wordt een wetsvoorstel ingediend om de rechten van patiënten vast te leggen en het klacht- en medezeggenschapsrecht in de zorg te versterken. Om ziekenhuizen meer mogelijkheden te bieden om te innoveren worden meer vrije prijzen in de ziekenhuiszorg toegelaten.” Dat betekend meer martkwerking en dus meer snijden in de zorg om maar meer winst te maken. (download de mp3 “zorg geen markt“)

Dus we zullen wel weer zien hoe het dit jaar uitpakt…. het lijkt op een voortzetting van VWS onder Hoogervorst, en ja ook toen kwam er al niet veel soeps uit VWS….

One thought on “Derde vrijdag in september: de rekening…

  1. Pingback: Watvindenwijover.nl - Maak kennis met Nederland

Geef een reactie