Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Het succes van de DBC… of overcompensatie voor ondersteuners

Zoals bekend is er sprake van een forse overschrijding van het budget voor de medisch specialistische hulp. Met andere woorden: alle vrijgevestigde medische specialisten hebben in totaal veel meer gedeclareerd dan de minister van te voren had uitgerekend. Nu is dat geen nieuws meer, want dat verschijnsel is langzamerhand een jaarlijks terugkerende folklore geworden. Veel boeiender is dat een deel van de overschrijding niet direct door de specialisten zelf is veroorzaakt, maar door het (wederom) falen van het DBC-systeem.
Skipr.nl heeft het voorbeeld van de radioloog. Deze heeft als ondersteuner een compensatie regeling gekregen binnen de DBC’s echter dit lijkt meer op overcompensatie…. het verhaal en de (iet was asociale) reactie van een radioloog.

Reactie NVZ op beleid Klink

Poliklinieken
In 2010 wil de VWS-minister € 48 miljoen besparen op polikliniekbezoeken. Dat bedrag zou een jaar later naar € 78 miljoen oplopen. Patiënten die zonder verwijsbriefje bij de polikliniek komen, moeten voortaan zelf de rekening betalen. De NVZ verbaast zich over deze plotselinge maatregel en kan zich niet voorstellen dat de minister denkt daar zulke grote bezuinigingen mee te kunnen realiseren.

Spoedeisende hulp
Ook patiënten die de spoedeisende hulp bezoeken zonder eerst langs de huisarts te gaan, worden door de minister gedupeerd: ze krijgen hun rekening niet meer vergoed. Volgens de NVZ mag de patiënt niet worden gestraft voor het feit dat voor hem onduidelijk is waar hij terechtkan. Bovendien komen ziekenhuizen in een onmogelijke situatie als ze de vele tienduizenden patiënten die zich momenteel op de spoedeisende hulp laten behandelen moeten gaan weigeren.

Branche wil duidelijkheid en ruimte
Het komende begrotingsjaar wordt een cruciaal jaar voor de branche. Ziekenhuizen zitten midden in een aantal belangrijke ingezette trajecten; die moeten nu eerst worden afgemaakt. Een aantal van deze trajecten, zoals kapitaallasten, het DBC-verbeterplan ‘DBC’s onderweg naar transparantie’, prestatiebekostiging en uitbreiding B-segment, zijn aan elkaar gekoppeld en kennen ook een grote onderlinge afhankelijkheid. Daarom is de branche er veel aan gelegen dat daarover snel duidelijkheid komt en dat de einddatum van 1 januari 2011 wordt gehaald. Er is al sprake van een tot twee jaar achterstand op het eerder ingezette pad. Dat maakt dat in de overgangssituatie een aantal vreemde mengvormen bestaat, met alle nadelen van dien.

NVZ-voorzitter Roelf de Boer: “Geef de sector het vertrouwen, stel heldere kaders als regering, bied zekerheid en laat betrokkenen niet in onduidelijkheid over de richting waarheen we gaan! De minister moet nu écht doorzetten op een aantal ingezette trajecten, en het veld de gelegenheid geven om hun werk daarin te doen. Dat komt ons gezamenlijke doel, het werken aan de kwaliteit van zorg, ten goede”.
(Bron/Origineel @ nvz-ziekenhuizen.nl)

Klink rekent zich rijk aldus CPB.

De bezuinigingen zoals minister Klink het heeft bedacht gaan hem NIET de gewenste hoeveelheid opleveren. Hij heeft zich rijk gerekend. Dit is te lezen in een doorrekeningen van de bezuinigingen door het CPB.
Lees hier het volledige rapport.

Samenvatting van skipr.nl

Hoger volume
Het CPB sluit zelfs niet uit dat de maatregelen uiteindelijk een kostenverhogend effect zullen hebben. De voornaamste maatregel die Klink voor ogen staat, is de uitbreiding van het vrij onderhandelbare B-segment van 34 naar 50 procent. Daarmee wil Klink in tien jaar tijd 400 miljoen euro besparen. Volgens het CPB zullen de prijzen per behandeling weliswaar onder druk komen te staan, maar daar staat een stijgend volume tegenover. De totale uitgaven kunnen daarmee zelfs hoger uitkomen.

Tijdelijke kostenoverschrijding
Het CPB vindt dat discussie over de kostenontwikkeling in de curatieve zorg niet zuiver wordt gevoerd. Volgens het CPB maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een incorrecte vergelijking door input- en outputprijzen door elkaar te gooien. Daarnaast waarschuwt het CPB voor tijdelijke kostenoverschrijdingen bij overgang naar een vereenvoudigde dbc-systematiek, ook wel bekend als Dbc’s op weg naar transparantie (DOT). Dergelijke kostenoverschrijdingen deden zich ook voor bij de introductie van de dbc-systematiek.

Dubbele bekostiging
De invoering van keten-dbc’s voor chronische aandoeningen als diabetes en COPD gaat als het aan Klink ligt 385 miljoen euro opleveren. Het CPB denkt dat de invoering van prestatieprikkels ook hier voor een opwaarts druk op volume zorgt. Bovendien is er het gevaar van dubbele bekostiging, aangezien de betrokken huisartsen en medisch specialisten op een andere wijze betaald worden. “Gezien de ervaring in Duitsland zijn er serieuze twijfels of de voorgestelde maatregel überhaupt kostenbesparend is”, stelt het CPB. “Het is zelfs helemaal niet uitgesloten dat het per saldo de kosten van de zorg zal verhogen.”

Specialisten aan banden
Klink boekt ook een bezuiniging in van zo’n 200 miljoen euro gebaseerd op een strakkere ordening van de medisch specialistische zorg. Als bestuurders meer grip op de specialisten krijgen leidt dit volgens Klink tot hogere kwaliteit tegen minder kosten, ondermeer door een doeltreffender aanpak van disfunctionerende specialisten, lagere honoraria en taakherschikking. Daar staan volgens het CPB hogere kosten tegenover die verband houden met investeringen in kwaliteit, daling van de productie per specialist door een hoger aandeel specialisten in loondienst en afkoop van goodwill.

Kwaliteit van zorg
Voor de enige maatregel die volgens het CPB uitdrukkelijk wel impact heeft op het kostenniveau, namelijk verhoging van het risico voor de zorgverzekeraars, heeft Klink geen besparing ingeboekt. Een groter financieel belang van verzekeraars bij de onderhandelingen met zorgaanbieders heeft mogelijk wel negatieve effecten op de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Het effect van Klinks maatregelen op het kostenniveau mag volgens het CPB twijfelachtig zijn, ze hebben vrijwel allemaal een positief effect op de kwaliteit van de zorg.

Aantal dementen verdrievoudigt

Vandaag op is het volgende gepubliceerd: Het aantal gevallen van dementie zal de komende jaren flink toenemen. Rond 2050 lijden wereldwijd meer dan 115 miljoen mensen aan aandoeningen als de ziekte van Alzheimer, drie keer zo veel als nu het geval is. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Londense universiteit King’s College.

De onderzoekers hebben berekend dat volgend jaar ongeveer 35 miljoen mensen aan een vorm van dementie lijden. Dat aantal zal volgens hen elke twintig jaar bijna verdubbelen. Rond 2030 zouden er ongeveer 65,7 miljoen demente mensen zijn en rond 2050 is dat aantal naar verwachting opgelopen tot 115,4 miljoen.

Oorzaak van de scherpe groei is dat mensen steeds ouder worden, waardoor de kans op dementie ook toeneemt. (ANP/AD)

AGIS: geen concurrentie en marktwerking bij spoedzorg

Het aanbieden van spoedzorg door ziekenhuizen, huisartsen, ambulancediensten en andere zorgaanbieders is een openbare nutsvoorziening, net zoals brandweer en politie. Daar passen geen concurrentie en marktwerking. Daar gaat het alleen om waarden als professionele triage, diagnostiek en behandeling en om bereikbaarheid, snelheid, kwaliteit en doelmatigheid; aldus  Marjolein Verstappen, lid van de Raad van Bestuur van AGIS Zorgverzekeringen.

Veerstappen (inkoop zorg Agis): SEH bezoek, spoedoperaties, spoedopnamen op de Intensive Care en de gewone verpleegafdeling lenen zich niet voor bekostiging vanuit DBC’s, vanuit het B-segment. Een aparte betaling voor de beschikbaarheid van professionals en voorzieningen is nodig. Dat haalt de druk van de ketel bij ziekenhuis RVB’s voor wie de omvang van de spoedzorg cruciaal is als inkomstenbron.

(Bron: Medicalfacts)

60% fouten op SEH door menselijk handelen

Als op de Spoedeisende Hulp onbedoeld de veiligheid van de patiënt in het gedrang komt, is bij zestig procent van de oorzaken sprake van menselijk falen. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en EMGO+ van VUmc in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Emergency Medicine.

Op de Spoedeisende Hulp in ziekenhuizen loopt een substantieel aantal patiënten onbedoelde schade op door de zorg. Een kwart van deze gebeurtenissen betreft haperingen in de samenwerking tussen de Spoedeisende Hulp en andere ziekenhuisafdelingen, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL en EMGO+. De meeste basisoorzaken blijken te liggen bij menselijk falen (60%), gevolgd door organisatorische (25%) en technische (11%) oorzaken. Bijna de helft van alle oorzaken is toe te schrijven aan afdelingen buiten de Spoedeisende Hulp, zoals het laboratorium. De bevindingen van de onderzoekers kunnen richting geven aan onderzoek en interventies om de patiëntveiligheid te verbeteren.

Meldingen
Het onderzoek is verricht op de Spoedeisende Hulp in tien Nederlandse ziekenhuizen gedurende een periode van acht tot veertien weken. Medewerkers op de afdelingen werd gevraagd onbedoelde gebeurtenissen te melden, welke werden gedefinieerd als alle onbedoelde incidenten die de patiënt hebben geschaad of zouden kunnen schaden. Meldingen van onbedoelde gebeurtenissen zijn internationaal relevant voor zorgverleners en beleidsmakers in de spoedzorg, als middel om de veiligheid in kaart te brengen en te kunnen verbeteren. In totaal werden 522 onbedoelde gebeurtenissen gerapporteerd, waarvan meer dan de helft consequenties had voor de patiënt.

Veiligheidsprogramma
Mede op basis van recente patiëntveiligheidsonderzoeken loopt sinds januari 2008 in de ziekenhuizen in Nederland het veiligheidsprogramma ‘Voorkom schade, werk veilig’. Het programma is geïnitieerd door de brancheorganisaties van verpleegkundigen, medisch specialisten en ziekenhuizen. Onderdeel van dit programma is het melden van onbedoelde gebeurtenissen (Veilig Incident Melden). Tevens zijn tien inhoudelijke thema’s vastgesteld waarop veel winst te behalen is bij het terugdringen van onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen, waaronder vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt, medicatieverificatie en verwisseling van en bij patiënten.

(Bron: Nivel / Wetenschappelijk artikel)

Foutje Klink: patiënt hoeft SEH bezoek niet te betalen…

De soep wordt niet zo heet gegeten als dat hij wordt  opgediend… Foutje van de minister???

Er is geen sprake van dat patiënten die zonder verwijsbrief van de huisarts op de spoedeisende hulp (SEH)  komen, moeten opdraaien voor de kosten. Dat meldt het ministerie van VWS.

Eén dag na Prinsjesdag stuurden de Orde van Medisch Specialisten en ziekenhuisvereniging NVZ persberichten rond, waarin zij het veronderstelde plan van de minister aanvielen. ‘Een slecht plan’, stelde de Orde, dat praktisch niet uitvoerbaar is en bureaucratie in de hand werkt. De NVZ stelde verontwaardigd dat de patiënt niet mag worden gestraft omdat hij niet weet of hij naar de SEH moet of naar een huisartsenpost. 

Een woordvoerder van het ministerie ontkent alle plannen in deze richting. ‘In de begroting signaleren wij dat veel patiënten die zelf naar de SEH gaan, net zo goed door de huisartsenpost geholpen kunnen worden. Dat probleem willen we aanpakken door de samenwerking tussen beide te verbeteren, het bewustzijn van de patiënten te vergroten en vooral door een betere triage aan de poort. We gaan het nog verder uitwerken, maar van financiële prikkels is geen sprake.’

(Lees meer)

De miljoenennota 2009

Vandaag dinsdag 16 september  presenteerde de minister van Financiën Wouter Bos aan de Tweede Kamer de Miljoenennota. In de zorg is het beleid voor 2009 gebaseerd op de bekende speerpunten, die ook vorig jaar al werden genoemd: kwaliteit, innovatie, preventie en patiëntveiligheid.

In 2009 is in totaal € 58 miljard beschikbaar voor de Zorg in Nederland. Dat is 9% van het geld dat in Nederland wordt verdiend. De verwachting is dat de premie ziektekosten voor het basispakket met 2% zal stijgen naar € 1074 per jaar.
Nieuwe maatregelen, die het Ministerie van VWS voor komend jaar aankondigt, zijn onder andere:

  • Uit het basispakket verdwijnen: slaap- en kalmeringsmiddelen (besparing: € 70 miljoen)
  • Aanscherpen vergoeding cholesterolremmers (besparing: € 32 miljoen)
  • Uit het basispakket: sta-op-stoel en allergeenvrije bedhoezen (besparing: € 22 miljoen)
  • Inenting meisjes vanaf 12 jaar tegen HPV-vaccin (post “p.m.”)
  • Kwaliteitsverbetering methadonbehandeling (kosten: € 15 miljoen)
  • Extra geld voor ambulancevervoer (kosten: eerst € 12, later 18 miljoen)
  • Zorgverleners zijn in september 2009 aangesloten op het landelijke EPD via het LSP
  • Uitbreiding preventieve activiteiten met proefprogramma’s, o.a. via ZonMw

(Bron: devrijehuisarts.org)

Miljoenennota plannen voor de zorg

Zorgverlening

Huisartsen moeten minder en goedkopere medicijnen voorschrijven

Huisartsen moeten doelmatiger medicijnen voorschrijven. Om dit te bereiken wordt in 2010 het bedrag verlaagd dat huisartsen krijgen voor elke ingeschreven patiënt. Het gaat in totaal om 60 miljoen euro. In 2011 kunnen huisartsen de gekorte inkomsten terugverdienen door doelmatig voor te schrijven.

Spoedeisende hulp bij huisartsenpost

Het kabinet gaat mensen stimuleren om met een spoedeisend, maar eenvoudig probleem naar de huisartsenpost te gaan, in plaats van naar de duurdere spoedeisende hulp van het ziekenhuis. In 2010 wordt de bekostiging van de huisartsenposten veranderd om de extra zorgtaken voor huisartsenposten te vergoeden.

Verbetering samenwerking huisarts en specialist voor chronische ziekten (ketenzorg)

In 2010 voert het kabinet een nieuwe manier van bekostigen in voor een aantal chronische ziekten: diabetes, hart- en vaatziekten en longziekten. De nieuwe functionele bekostiging moet de samenwerking tussen huisarts en specialist verbeteren, zodat alle zorgverleners van een patiënt van elkaars behandeling op de hoogte zijn. De zorg sluit dan beter op elkaar aan.

Elektronisch patiëntendossier

Als de Eerste Kamer akkoord gaat met de Wet op het EPD, zijn zorgaanbieders verplicht om zich aan te sluiten en deel te nemen aan het landelijk EPD. De elektronische toegang van de patiënt tot zijn eigen EPD moet in 2010 een feit zijn.

Kwaliteit-prijsverhouding

Zorgkantoren leggen vanaf 2010 een directe relatie tussen de kwaliteit van de dienstverlening en de prijs die ze daarvoor vergoeden. Dit moet de kwaliteit van zorg verbeteren. Wat kwaliteit is, wordt bepaald door de ‘normen voor verantwoorde zorg’. Deze set met indicatoren voor goede zorg is door zorgverleners ontwikkeld en wordt in 2010 verder aangescherpt.

Veiligheid in ziekenhuizen

Ziekenhuizen registeren vanaf 2010 vermijdbare schade in het veiligheidsmanagementsysteem. In ziekenhuizen loopt sinds 2008 het programma ‘Voorkom schade, werk veilig’. De verplichte invoering van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is een van de maatregelen uit dit programma.

Innovatie
Het Zorginnovatieplatform verkent in 2010 de mogelijkheden om samen met bedrijfsleven en zorgverzekeraars de ontwikkelingen in de e-health te versnellen. E-health is zorg die ondersteund wordt door ICT. Bijvoorbeeld zorg op afstand met een internetverbinding en videocamera’s.

Personeel in de zorg

Stimulans deeltijdwerkers om meer te werken

Het kabinet gaat deeltijdwerkers in de zorg stimuleren meer uren te gaan werken. Als alle deeltijdwerknemers twee uur per week meer zouden werken, zijn er 75.000 minder mensen nodig in de zorg. Dit zou één van de oplossingen voor het personeelstekort in de zorg kunnen zijn. Er zijn subsidies voor werkgevers die meerwerk willen stimuleren.

Medisch specialisten

De kosten van vrijgevestigde medisch specialisten dreigen in 2010 met 375 miljoen het budget te overschrijden. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit in 2010 het tarief voor ondersteunend personeel aanpassen en de normtijden voor een behandeling opnieuw vaststellen. Ook gaat het uurtarief van een behandeling omlaag.

Stagefonds: extra geld voor betere stageplaatsen

Er komen meer en betere stageplaatsen voor zorgverleners-in-opleiding. Het kabinet trekt daar in 2010 98 miljoen euro voor uit.

Zorg on Tour

Het project ‘Zorg on Tour’ wil jongeren laten zien dat werken in de zorg aantrekkelijk is. Ook zijn er projecten om lager opgeleiden en allochtonen te werven voor banen in de zorg. Het kabinet investeert in 2010 ongeveer tien miljoen euro in regionaal arbeidsmarktbeleid.

Klik hier voor de uitgeven van Volksgezondheid.

Nederlander wil wel top zorg maar niet betalen

Nederlanders vinden gezondheid een van de belangrijkste waarden in het leven. Materiële welvaart, hobby’s en vakanties vinden ze het minst belangrijk. Maar daaraan besteden ze wel het meeste geld, en aan gezondheid het minste. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De waarde van de zorg’, dat de NVZ vereniging van ziekenhuizen heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Synovate.

Nederland wil topzorg
Nederlanders vinden dat goede gezondheidszorg voor iedereen hoort bij hun land en dat het bijdraagt aan de economie. Bij de ambitie om topzorg te leveren hoort meer geld, maar daar willen de meeste mensen niet zelf voor opdraaien. Wanneer men meer zou moeten betalen voor gezondheidszorg, omdat er steeds meer succesvolle behandelingen komen, ziet men dat niet als teken van economische voorspoed maar als een lastenverzwaring. Wanneer men meer geld voor vakanties te besteden heeft ziet men dat wel als teken van een gunstig economisch tij. De helft van de mensen is bereid een vakantie op te geven als ze daarmee een belangrijke behandeling kunnen betalen. Goede zorg vindt men belangrijker dan lage premies. De keuze voor een ziekenhuis wordt vooral bepaald doordat het ziekenhuis dichtbij is en dat er persoonlijke aandacht is van goed opgeleid personeel. Maar ook de reputatie speelt een belangrijke rol, en dat men snel geholpen wordt. Solidariteit is nog steeds van grote waarde, maar niet als andere mensen meer geld hebben of ongezond leven. Dan vindt zo’n 40 procent dat deze mensen meer moeten bijdragen aan de kosten.

Baten van de zorg
De NVZ heeft het onderzoek gehouden om inzicht te krijgen in de waarde die mensen de zorg toekennen en wat ze er voor over hebben. Ook wil de NVZ meer inzicht krijgen in wat de zorg de samenleving oplevert, zowel voor mensen individueel, als voor de maatschappij als geheel. Bijvoorbeeld door het feit dat ziekenhuizen voor veel werkgelegenheid zorgen, maar ook bijdragen aan korter ziekteverzuim voor patiënten die daardoor weer sneller aan het werk kunnen. Daarom werkt de NVZ nu ook aan de installatie van een leerstoel die de baten van de zorg, zowel voor de kwaliteit van leven als voor de economie, in kaart moet brengen.
(Bron:nvz-ziekenhuizen.nl)