Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

DBC’s voor SEH-artsen?

In 2010 heeft het parlement artikel 36a toegevoegd aan de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Op grond daarvan kunnen bij wijze van experiment bepaalde categorieën beroepsbeoefenaren bij algemene maatregel van bestuur voor een bepaalde periode zelfstandig bevoegd worden verklaard tot het indiceren en verrichten van in de maatregel aangewezen handelingen. In de wandeling heet dit nieuwe artikel ‘het experimenteerartikel in de Wet BIG’. Het artikel betreft in eerste instantie het voorschrijven van medicijnen door verpleegkundig specialisten. Dit artikel is eenvoudig uit te breiden tot het openen van Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s) . Dan kunnen bijvoorbeeld SEH-artsen, sportarts en verpleegkundig specialisten (VS’en) zelfstandig op de polikliniek of SEH DBC’s openen, laboratorium diagnostiek aanvragen en patiënten verwijzen voor een Röntgenfoto of andere beeldvormende diagnostiek. De genoemde professionals zijn meestal in dienst van het ziekenhuis, dat tezamen met de specialistenmaatschappen inkomsten ontvangt uit die DBC’s. Een taakherschikking van specialisten naar SEH-artsen, sportartsen en VS’en betekent daarom een verschuiving van de DBC-inkomsten naar het ziekenhuis. Al deze informatie is de uitkomst van een brainstormsessie op donderdag 17 november in Utrecht van enkele experts op het terrein van DBC’s en taakherschikking. Indien het parlement het artikel 36a verbreedt naar andere handelingen dan alleen recepten voorschrijven, heeft dat grote gevolgen voor het veld. Verpleegkundig specialisten voor bijvoorbeeld reumatologie kunnen dan zelfstandig poliklinische spreekuren draaien binnen grenzen en zorgpaden, waarmee de reumatologen hebben ingestemd. Een sportarts krijgt dan kansen bijvoorbeeld om zelfstandig hartfilmpjes aan te vragen en te beoordelen. De SEH-arts kan dan zelf een diagnose stellen en een DBC openen voor bijvoorbeeld een patiënt met een appendicitis acuta.
Taakherschikking van medisch specialisten naar verpleegkundig specialisten, SEH-artsen en sportartsen (zie ook het bericht hierboven) is geen doel op zich. Die dient bij te dragen tot één van de volgende vier volksgezondheidsdoelen: 1. betere preventie 2. betere toegang tot de zorg 3. hogere kwaliteit van zorg en 4. hogere doelmatigheid in de zorg. Iedere lezer van deze Nieuwsbrief kan redeneringen bedenken waarbij taakherschikking een of meer van deze doelen bevordert. Als advocaat van de duivel noem ik enkele redeneringen waarbij taakherschikking de beoogde doelen NIET bevordert. 1. De nieuwe professional is een nieuwe horde om de specialist te bereiken en vermindert de toegang tot de zorg. 2. De nieuwe professional is minder opgeleid, mist diagnosen en vermindert de kwaliteit van zorg. 3. de nieuwe professional is minder zeker, doet langer over het consult, laat de patiënt vaker terugkomen en verlaagt de doelmatigheid van de zorg. Of positieve dan wel negatieve redeneringen opgaan, is te testen in kleinschalige experimenten. In mijn vak kennen we het fenomeen van de ‘devil is in the detail’. Dat wil zeggen: In de ene innovatieve setting komt taakherschikking wel positief uit de bus en in de andere, bijna vergelijkbare setting niet. Daarom vind ik dat eerst enkele prototypen (of in modern jargon ‘show cases’) van de grond moeten komen waarin taakherschikking is ingebed in een setting van zorgpaden en geschikte software applicaties. Die laatste kunnen de taakherschikking faciliteren en maken online berichtenverkeer tussen specialist en de nieuwe professionals mogelijk. In zo’n setting past ook het zelfstandig openen van DBC’s. Mijn bezwaar tegen het experimenteerartikel in de Wet BIG is dat het hollen of stilstaan bevordert: of alle ziekenhuizen mogen taken herschikken of alle ziekenhuizen mogen dat niet. Ik wil zo graag dat vier, vijf ziekenhuizen eerst show cases ontwikkelen. Voldoen die, dan is het volle kracht vooruit.(Bron: Prof. G. Schrijvers; Julius Instituut, Utrecht)

Geweld op Spoedeisende hulp

Ditmaal een hulpkreet uit Zaandam… Helaas heeft elke SEH in ons land er mee te maken….
Personeel op Spoedeisende Hulp van het ZMC krijgt steeds vaker te maken met agressieve patiënten en hun familieleden. Dit jaar hebben drie mensen een rode kaart gekregen, waardoor ze het ziekenhuis niet meer in mogen. Niet voor bezoek, maar ook niet voor behandeling, tenzij er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Schelden, dreigen met pistool of mes, spugen, slaan en schoppen. Het komt allemaal voor op Spoedeisende Hulp in het Zaandamse ziekenhuis. Mensen die geweld gebruiken of het personeel bedreigen komen er niet meer in bij het ZMC. Gaan patiënten minder ernstig over de schreef, dan krijgen ze een gele kaart. Volgt er een tweede gele kaart, dan is hij of zij ook niet meer welkom. Dit jaar zijn er tot dusverre acht gele kaarten uitgedeeld.
„Mensen krijgen een steeds korter lontje’’, zegt Martin Borggreve, bedrijfsleider van Spoedeisende Hulp. „Ze worden boos omdat ze vinden dat ze lang moeten wachten of omdat dat ze geen aandacht krijgen.’’
(bron Noordhollands dagblad)

Zie voor een uitgebreid verhaal Dagblad Zaanstreek van zaterdag 22 oktober

Kamer: fusiestop in de zorg!

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft zich achter een motie van Renske Leijten (SP) geschaard voor een moratorium op fusies in de zorg. Daarnaast heeft de Kamer twee moties aangenomen die de zorgverzekeraars aan banden leggen.

Met de eis tot een fusiestop staat de Kamer lijnrecht tegenover minister Schippers van Volksgezondheid, die de motie had ontraden. Volgens de minister is een moratorium te rigoureus. Zij ziet meer in een zorgspecifieke fusietoets. Daarbij ontbeert de motie volgens Schippers juridische betekenis. De minister heeft vooralsnog niet de wettelijke bevoegdheid om een fusiestop in te voeren en te handhaven. Schippers heeft te kennen gegeven niet van plan te zijn om wetgeving te ontwikkelen, die een moratorium mogelijk maakt.

Meer via Skipr

Prof. Betz krijgt prijs Vereniging tegen de Kwakzalverij

De Vlaamse arts en professor Wim Betz (68) heeft in Nederland een erepenning gekregen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Betz kon verhinderen dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een rapport publiceerde dat positief stond tegenover homeopathie. ‘Ik strijd niet tegen alternatieve geneeskunde, ik wil alleen informeren.’ Jesse Van Regenmortel
Lees hier meer.

Artsen in Bahrein veroordeeld na het helpen van gewonden

Eind september werden twintig artsen en verplegers in Bahrein door een militaire rechtbank veroordeeld tot lange celstraffen. Volgens Amnesty omdat zij zich negatief uitlieten in de media over het hardhandig neerslaan van demonstraties in het land.

De artsen werden in maart en april 2011 gearresteerd. De meesten zaten een aantal weken incommunicado opgesloten en zouden zijn gemarteld en gedwongen verklaringen te ondertekenen.

Na beroep zal de zaak op 23 oktober opnieuw worden behandeld in een civiele rechtbank.

Volgens Amnesty International zijn de aanklachten politiek gemotiveerd, is de rechtsgang oneerlijk verlopen en zijn de gevangenen mogelijk gewetensgevangenen, die enkel en alleen gevangen zitten vanwege het vreedzaam uiten van hun mening.

Amnesty roept de autoriteiten van Bahrein op ervoor te zorgen dat er een eerlijke rechtsgang komt, met een nieuw onderzoek naar alle aanklachten, bewijs en getuigenverklaringen.

Link: Actie site

Staking Huisartsen 6 Oktober 2011 Amstersdam

Op donderdag 6 oktober is de landelijke manifestatie Huisartsenzorg zijn in Amsterdam. Reden van deze manifestatie is dat huisartsen en hun medewerkers bang zijn dat zij volgend jaar de dienstverlening aan hun patiënten moeten verminderen, omdat de minister van Volksgezondheid een bezuiniging van 20.000 euro voor iedere huisartsenpraktijk wil doorvoeren. In totaal gaat het om een bezuiniging van 132 miljoen. Huisartsen en praktijkpersoneel willen de minister en ‘politiek Den Haag’ duidelijk maken dat deze bezuiniging tot soberder zorg zal leiden.

Onder het motto “Korten maakt meer kapot…” vindt op donderdag 6 oktober 2011 in de RAI in Amsterdam een landelijke manifestatie plaats tegen de aangekondigde bezuiniging van 132 miljoen op de huisartsenzorg. Het Nederlands Huisartsen Genootschap ondersteunt de manifestatie die door de LHV is geïnitieerd.

Het NHG ondersteunt deze de manifestatie op 6 oktober actie omdat de aangekondigde bezuinigingen niet alleen randvoorwaardelijke consequenties hebben, maar ook direct de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde bedreigen.

Reactie Zorgnota
Het NHG heeft in zijn reactie op de zorgnota drie belangrijke boodschappen afgegeven als het gaat om de kwaliteit en doelmatigheid van ons vak te behouden:

1.Huisarts(enteam) zorgt het beste voor chronische patiënten
De zorg voor de patiënten met veelvoorkomende chronische aandoeningen heeft zich verplaatst van de 2e naar de 1e lijn. Deze zorg wordt nu voor verreweg het grootste deel in huisartsenpraktijk verricht en dat tegen minimaal dezelfde kwaliteit, maar met aanzienlijk minder kosten dan in het ziekenhuis. Patiënten met chronische aandoeningen zijn in de 1e lijn- dichtbij huis- het beste af. Deze ontwikkeling mag niet worden teruggedraaid.
2.Ook in de tweede lijn generiek voorschrijven
Het NHG heeft zich altijd ingezet voor het stimuleren van generiek voorschrijven via de Standaarden. Dit wordt ernstig belemmerd door het ontbreken van prikkels in de tweede lijn om ook generiek voor te schrijven. Voor kwalitatief goede en doelmatige zorg moet er sprake zijn van een voor de patiënt herkenbare continuïteit in de zorg bij het voorschrijven door de huisarts én in het ziekenhuis.
3.Poortwachterrol goed blijven vervullen
De huisarts integreert en coördineert het totaal aan medische zorg rond de patiënt en heeft de verantwoordelijkheid voor een samenhangend geheel. Dit leidt niet alleen tot grotere patiëntentevredenheid en hogere therapietrouw, maar ook doelmatiger zorg (minder laboratoriumonderzoek, consulttijd, ziekenhuisopname). Het kabinetsbeleid staat haaks op het streven naar samenhangende en doelmatige zorg. Het verminderen van het aantal verwijzingen, een grotere productie in de tweedelijn en de groei aan zelfstandige behandelcentra en themapoliklinieken maakt het voor de huisarts onmogelijk de poortwachtersfunctie goed in te blijven vullen.
Manifestatie6 oktober
De manifestatie brengt de kernwaarden van de huisartsenzorg onder de aandacht en laat zien hoe die onder druk komen te staan als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen.
Het NHG roept u op in grote getale aanwezig te zijn bij de manifestatie op 6 oktober. Meld u aan via www.kortenmaaktmeerkapot.nl .

De manifestatie is een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), in nauwe samenwerking met de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA).

(Bron: LHV)

Nieuwe website over vaatchirurgie

Een paar dagen geleden kreeg ik het volgende mailtje… ga zelf eens kijken en beoordeel het hier. Wat vinden jullie van deze site?

Zeer geachte collega,

Graag wijzen wij u op de volgende website, die sinds maandag 8 augustus online is:

http://www.vasculairechirurgie.nl

Op deze website is vasculaire informatie gebundeld m.b.t. arterieel (vasculitis, occlusief, dilaterend en dissectie) en veneus vaatlijden.
De website is o.a. onderverdeeld in twee belangrijke onderdelen: literatuur en praktijk selectie.

In de hoop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Verblijven wij,

Redactie van de website
Dr. H.C. Flu
Prof. Dr. J.F. Hamming
http://www.vasculairechirurgie.nl

Gezocht: favoriete apps!

Journalist zoekt voor rubriek in Arts en Auto (para)medici die voor hun werk medische apps gebruiken op willekeurig welk merk smartphone of tablet.

Meer info via: DaphneRiksen@euronet.nl of www.ediction.nl

Achtergrondinformatie over Klebsiella Oxa48

Het Maasstad ziekenhuis is momenteel in de media vanwege een uitbraak van een multiresistente bacterie. Het gaat om de Oxa48 producerende Klebsiella.
Hieronder de info van de GGD Rotterdam:

Wat is Klebsiella Oxa-48?
Klebsiella zijn bacteriën die oorspronkelijk voorkomen in de darmen, waar ze geen ziekte veroorzaken. Klebsiella Oxa-48 is een bijzondere variant van de bacterie. Deze variant heeft eigenschappen die ervoor zorgen dat hij bijna alle antibiotica kan afbreken. Hierdoor is het moeilijk om een infectie met deze bacterie te behandelen.

Wat zijn de ziekteverschijnselen van Klebsiella Oxa-48?
Mensen kunnen Klebsiella Oxa-48 bij zich dragen zonder ziek te worden. De bacterie is vooral aanwezig in de darmen. Gezonde mensen worden over het algemeen niet ziek van de bacterie en raken hem op den duur vanzelf weer kwijt. Mensen met een ziekte; bijvoorbeeld chronische longziekten, na een operatie of met verwondingen, die in een verpleeghuis of ziekenhuis zijn opgenomen kunnen een infectie krijgen door Klebsiella. Voorbeelden van een dergelijke infectie zijn: longontsteking, wondinfecties en bloedinfecties.

Hoe kunt u Klebsiella Oxa-48 krijgen?
Mensen kunnen elkaar met Klebsiella Oxa-48 besmetten door direct contact via de handen. Hierop bestaat vooral in de gezondheidszorg een risico, omdat daar veel zorgcontacten zijn zoals een patiënt helpen met aan/uitkleden, douchen, aantrekken van steunkousen en wondverzorging. De bacteriën kunnen zich niet door de lucht verspreiden.

Wie lopen extra risico?
Iedereen kan drager worden van Klebsiella Oxa-48, maar voor gezonde mensen is het risico klein om er klachten van te krijgen. Klebsiella Oxa-48 zal vaker voorkomen in een omgeving waar bepaalde soorten antibiotica worden gebruikt, zoals in een ziekenhuis of verpleeghuis. Omdat de bacterie ongevoelig is voor bijna alle antibiotica, kan hij zich juist daar gemakkelijk verspreiden.

In ziekenhuizen en verpleeghuizen worden Klebsiella Oxa-48 infecties vooral gezien bij:
???? patiënten op Intensive Care afdelingen;
???? patiënten die antibiotica gebruiken;
???? patiënten met open wonden;
???? patiënten met chronische longziekten;
???? patiënten met een implantaat, infuus of katheter;
???? patiënten met een verzwakte afweer.

Hoe kunt u Klebsiella Oxa-48 voorkomen?
Er wordt alles aan gedaan om verspreiding in ziekenhuizen en verpleeghuizen te voorkomen: ???? Patiënten met Klebsiella Oxa-48 in ziekenhuizen en verpleeghuizen worden apart
verpleegd en behandeld.
???? Medewerkers die voor besmette patiënten zorgen, moeten extra maatregelen
nemen. Zij trekken handschoenen en een schort met lange mouwen aan voor het uitvoeren van directe zorgcontacten en het schoonmaken van toilet en douche. In sommige gevallen doen zij ook een mondkapje voor.
???? Goede hygiëne toepassen. Dit verkleint de kans op besmettingen. Daarom hebben zorginstellingen richtlijnen om schoon te maken. Ook een goede handhygiëne is erg belangrijk. Alle patiënten en alle medewerkers moeten daarom altijd hun handen wassen in de volgende situatie
1. voor het eten
2. na toiletgang
3. na snuiten van de neus
4. na hoesten en niezen
5. na lichamelijk onderzoek
6. voor en na wondbehandeling of –verzorging

Vanwege het risico op besmetting met Klebsiella, worden kweken afgenomen bij patiënten die in een ziekenhuis verblijven waar Klebsiella Oxa-48 voorkomt. Zij worden tijdelijk apart verzorgd totdat blijkt dat zij niet besmet zijn.

Oxa-48 te behandelen?
Klebsiella Oxa-48 is erg moeilijk te behandelen, omdat deze bacterie bijna alle soorten antibiotica kan afbreken. Er zal dan ook met bijzondere antibiotica behandeld moeten worden. Uw behandeld arts kan hier verder uitleg over geven.

Wat kunt u doen als u besmet bent met Klebsiella Oxa-48?
• Personen die besmet zijn met Klebsiella Oxa-48, moeten dit melden als zij behandeld of opgenomen worden in een ziekenhuis of verpleeghuis. Dan kan de instelling maatregelen nemen om te voorkomen dat mogelijk verspreiding optreedt.
• Als u besmet bent met Klebsiella Oxa-48, moet u algemene hygiënemaatregelen nemen, zoals een goede handhygiëne en een apart toilet gebruiken, dat niet wordt gebruikt door anderen.
• Wanneer u bent opgenomen in een ziekenhuis, verpleeghuis of verzorgingshuis is het belangrijk dat u de instructies van de medewerkers opvolgt. Medewerkers nemen zelf ook maatregelen als zij u verzorgen.
• Ook voor familie die op bezoek komt, is handhygiëne erg belangrijk. Voor familieleden is het risico om Klebsiella Oxa-48 op te lopen en daar klachten van te krijgen heel klein, maar indien zij zelf werken in de zorg, kunnen ze de bacterie wel overdragen naar andere patiënten.
• Medewerkers in de zorg zijn meestal geen, of slechts kortdurend, drager van Klebsiella Oxa-48. Daarom worden bij hen in principe geen kweken afgenomen. Dragerschap bij medewerkers leidt niet tot besmetting van cliënten als door de medewerker de hygiënemaatregelen goed worden nageleefd.

Na EHEC volgt de MRSA superbug

In Engeland is een multi resistente bacterie gevonden. De MRSA superbug.

A new strain of the MRSA “superbug” has been found in British cows and is believed to be infecting humans. Environmental campaigners say the new strain has emerged because of the over-use of antibiotics by dairy farmers. Dr Mark Holmes of Cambridge University, who led the research, said this was a “credible hypothesis”.

Bron: BBC/Health