Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

Stoppen met roken in basisverzekering

Vanaf 2011 vergoedt de zorgverzekeringswet stoppen met roken programma’s. Dat is gedaan omdat met die programma’s de kans om echt te stoppen wel 4-5 keer groter is en maar 16% van de stoppers ondersteuning gebruikt. De vergoeding blijkt een enorm succes. Sinds bekend is dat hulp bij het stoppen met roken in 2011 wordt opgenomen in de basisverzekering, is de site van STIVORO massaal bezocht. In de afgelopen vier weken hebben al ruim 100.000 bezoekers actief gezocht naar informatie en ondersteuning bij het stoppen met roken. Vergeleken met voorgaande
campagnes is dit een enorm aantal. In de periode van Juni 2008 t/m jan 2009 behaalde STIVORO met de campagne “In iedere roker zit een stopper”
(Bron: unitinovatie.nl)

Regels voor fixatie verstandelijke beperkingen

Om de discussie over de fixatie van Brandon zuiver te houden is het nodig om de regels van de overheid te kennen. hieronder een kopie van de tekst van de site van de overheid. Meer info vindt u op http://www.dwangindezorg.nl/

Fixatie is heel ingrijpend en mag daarom alleen onder strikte voorwaarden toegepast worden.

Fixatie in een noodgeval
Bij fixatie als noodmaatregel (ter overbrugging van een noodsituatie) gelden de regels voor middelen en maatregelen van de wet Bopz. Het mag alleen in een zorginstelling met een Bopz-aanmerking en als de cliënt gedwongen is opgenomen via artikel 60, of met een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging.

Fixatie als dwangbehandeling
Fixatie als mag dwangbehandeling alleen in een zorginstelling met een Bopz-aanmerking en als de cliënt is opgenomen via artikel 60, of met een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging. Verder gelden de volgende voorwaarden:

Zonder fixatie dreigt een gevaar voor uw cliënt zelf of voor anderen.
Er zijn geen andere mogelijkheden om het gevaar af te wenden.
Er is goed nagedacht over alternatieven. Daarbij staat uw cliënt als persoon centraal: Kan het veel kwaad als er iets misgaat? Hoe reëel is het gevaar eigenlijk? Hoe komt het dat dit gevaar dreigt? Hoe erg is het gevaar, vergeleken met de beperking van redzaamheid en mobiliteit? Is het nodig er iets aan te doen? Wat is er dan aan te doen?
De toepassing van fixatie staat in verhouding tot het beoogde doel. Het voordeel van de fixatie moet opwegen tegen de nadelen. Dit betekent tevens dat het gekozen middel doelmatig moet zijn, het moet uiteraard goed werken.
Vanwege de risico’s op verwondingen en verstikking is het oordeel van de arts noodzakelijk. Die overziet de lichamelijke risico’s en contra-indicaties die concreet voor uw cliënt gelden. De arts kan eventueel extra adviezen (bijvoorbeeld over observatie) en instructies geven.
Er is een persoonlijk fixatieprotocol, als onderdeel van het persoonlijke zorgplan. (Deze voorwaarde geldt als uw cliënt of zijn vertegenwoordiger instemt met de fixatie).
De noodzaak en de effecten moeten gecontroleerd worden. In het zorgplan moet staan wanneer de volgende evaluatie zal plaatsvinden.
Fixatie bij ernstig nadeel voor de gezondheid
Fixatie kan nodig zijn om een medische behandeling mogelijk te maken waarmee ernstig lichamelijk letsel voorkomen wordt. Dit noemt men fixatie om medische redenen. In deze situatie zal de arts aan uw cliënt zelf toestemming vragen of, als uw cliënt wilsonbekwaam is, aan de wettelijke vertegenwoordiger. Daarmee wordt voldaan aan de regels van de WGBO.

Vastpakken
Iemand vastpakken is ook een vorm van fixatie. Zorgverleners kunnen uw cliënt vastpakken om hem in bedwang te houden of hem mee te nemen, bijvoorbeeld naar een andere ruimte, zoals bij afzondering. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden en zorgvuldigheidseisen. Bij cliënten die hier agressief op reageren is speciale instructie, scholing, toezicht en protocollair handelen noodzakelijk. De protocollen zijn bij voorkeur op de persoon afgestemd, en dus niet algemeen.

Gezocht: SEH arts

In de banenthermometer van medisch contact staat de SEH arts nieuw op nr 2! Na de AVG arts is het het meest gezochte tytpe arts.
In de loop van dit jaar komt het capaciteitsorgaan met een nieuwe berekening voor het aantal benodigde SEH artsen en daarmee het aantal opleidingsplaatsen. Voor het plaatje zie de Tumblr site

Politiek: Rechten bewoners zorginstellingen vastgelegd

Recht op de regie over het eigen leven. Dat is de kern van de Beginselenwet zorg. Het kabinet wil hierin concrete rechten opnemen voor bewoners van zorginstellingen.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer waarmee de ministerraad heeft ingestemd, op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS).

Rechten van bewoners
Voorbeelden van rechten in de Beginselenwet zijn onder andere:

  • Dagelijkse lichamelijke hygiëne;
  • Gezond en voldoende eten en drinken;
  • Een schone, verzorgde eigen kamer;
  • Respectvolle bejegening;
  • Mogelijkheid tot het beleven van godsdienst, levensovertuiging of seksuele geaardheid;
  • Zinvolle daginvulling, beweging en dagelijkse buitenlucht.
  • Aandacht voor ontwikkeling en ontplooiing.

Zorgplan
In het zorgplan dat de instelling met de bewoner opstelt moeten de rechten worden vertaald in persoonlijke afspraken.

De meeste zorginstellingen nemen de wensen van hun cliënten ook nu al als uitgangspunt. Maar door dit wettelijk vast te leggen, wil het kabinet bereiken dat het zorgplan daadwerkelijk op basis van dialoog tot stand komt. Als daarvoor onvoldoende tijd is, moet de leiding van een zorginstelling daarin verandering brengen.

Het wetsvoorstel gaat naar verwachting in het voorjaar van 2011 voor advies naar de Raad van State.
(Bron: VWS)

Hoe dit met de huidige bezuinigingen gegarandeerd moet worden is nog onduidelijk.

Patiënt krijgt meer regie over EPD

Vanaf het tweede kwartaal 2011 kunnen patiënten zelf bepalen welke individuele zorgverlener of zorginstelling toegang krijgt tot hun EPD. Dit meldt minister Edith Schippers (VWS) in een voortgangsrapportage over het EPD en in antwoorden op schriftelijke vragen, die beide naar de Tweede Kamer zijn verzonden.

Voor minister Schippers staat de patiëntveiligheid en het voorkomen van vermijdbare medische fouten voorop. Het EPD kan daaraan in belangrijke mate bijdragen. Maar de minister heeft ook oog voor gevoeligheden met betrekking tot privacy. Zij hecht eveneens zeer aan adequate informatiebeveiliging.

Vanaf het tweede kwartaal 2011 maakt Schippers het mogelijk dat burgers zelf de toegang van zorgverleners tot hun gegevens kunnen beperken. Zij kunnen dan op voorhand aangeven dat bijvoorbeeld alleen de eigen huisarts, specialist en apotheek de gegevens mogen inzien en andere niet.
Verder gaat de minister de toegang van patiënten tot het EPD wijzigen. In plaats dat dit via een door de overheid opgezette, landelijke portaal gebeurt, wil zij dat patiënten via de website van de zorgverlener in het EPD kunnen komen. Reden hiervoor is dat via websites van zorgverleners aanvullende informatie en service geboden kan worden, zoals notitie- en afspraakmogelijkheden en het inzien van röntgenbeelden, labwaarden en ontslagbrieven. Ook gaat Schippers ervoor zorgen dat burgers desgewenst automatisch een melding per e-mail of sms krijgen wanneer hun medische gegevens via het EPD worden geraadpleegd.

Tot nu toe zijn op de onderdelen van het EPD verschillende indringerstesten uitgevoerd. Naast verschillende experts op het gebied van elektronisch gegevensverkeer worden hiervoor ook ‘ethical hackers’ ingeschakeld. Deze testen hebben geleid tot aanpassingen en verbeteringen, maar niet tot kritieke bevindingen. Voorafgaand aan de verplichte aansluiting op het EPD organiseert Schippers binnenkort een grootschalige, ketenbrede indringerstest.

Uit de voortgangsrapportage blijkt dat inmiddels bijna 40 procent van de zorgaanbieders een aansluiting heeft op het zogeheten Landelijk Schakelpunt (LSP). Via dit LSP wordt de feitelijke uitwisseling van brongegevens mogelijk. Het EPD is namelijk niet een echt dossier, maar het gaat om de uitwisseling van beperkte, relevante gegevens, onder strikte voorwaarden en alleen als de patiënt daarvoor toestemming geeft.
Op basis van lopende aanvragen, is de verwachting dat in de loop van dit voorjaar ongeveer 75% van de EPD-doelgroep is aangesloten.

Op dit moment kunnen van ruim 5,8 miljoen burgers gegevens via het EPD worden geraadpleegd. Het percentage burgers dat sinds de landelijke campagne van 2008 bezwaar heeft gemaakt tegen het EPD ligt op 2,6%. Slechts 0,29% van de burgers heeft bezwaar aangetekend naar aanleiding van de persoonlijke brief die ze over het EPD hebben gekregen.

 (bron: VWS)

Video op maandag: Nieuwe Techniek in Borstkanker Screening

mammografie


Borstkanker is een groot probleem. Nu zijn er mogelijkheden als de mammogram om tumoren op te sporen echter het is een pijnlijk onderzoek. Daarnaast is het goed als de de borst niet al te dicht weefsel heeft. Nu kan je dan overstappen naar de MRI. Helaas is dit niet overal beschikbaar en is het een zeer duur apparaat. Het kan goedkoper en de detectie moet beter… Hier een Video uit de TED serie met een nieuwe ontdekking om dit doen.

Onderzoek: opzettelijke fraude in “Vaccins veroorzaken Autisme” onderzoekVele celebs wisten het zeker, autisme wordt veroorzaakt door vaccins. Ook een studie in BMJ toonde het aan. Echter in het onderzoek dat vaccins autisme veroorzaken is opzettelijk gefraudeerd. Dit onderzoek heeft veel schade gedaan aan de gezondheid van vele kinderen zo meldt CNN vandaag. Lees hier het hele stuk op CNN.

Video: KNMG jaaroverzicht 2010

Zo aan het begin van het jaar tijd voor een terugblik.. Het jaaroverzicht 2010 van de KNMG. Het is iets duf en mag nog volgend jaar wel met iets meer lef en iets meer…..

Design: Mobieltje speciaal voor medici

Designer marco vanella heeft een telefoon speciaal voor medici bedacht. De motoworkr  is een concept plan voor motorola. Geniet van de plaatjes hier onder… de toekomst is toch mooi.

tja, wanneer kan ik deze kopen?

(Bron: www.designboom.com)

Medische App: Medscape voor iPad en [update] Android

Een van de favoriete apps van de iPhone is eindelijk op de iPad. Ja, je kon Medscape, daar heb ik het over, ook al in de iPhone versie op de iPad draaien maar dit is toch bijna geweldig. Natuurlijk er zijn een aantal haken en ogen. Zo kan je niet in horizontale modus werken en is de medicatie database wel erg Amerikaans maar dat geeft niet als je kijkt naar de hoeveelheid aan achtergrond informatie die te vinden is in de app.
Er is veel achtergrond info over ziekten, is er een procedure gids om te laten zien hoe je bv een ascites drainage moet doen en is er een multimedia catalogus (vereist wel een actieve internet verbinding). En dat alles tegen de geweldige prijs van volledig GRATIS. Zo hou je nog eens geld over voor een kopje koffie in de kantine…

Download hier: iTunes link naar Medscape

[UPDATE] Medscape is er nu ook voor Android!! Klik hier voor meer informatie.