Regels voor fixatie verstandelijke beperkingen

Om de discussie over de fixatie van Brandon zuiver te houden is het nodig om de regels van de overheid te kennen. hieronder een kopie van de tekst van de site van de overheid. Meer info vindt u op http://www.dwangindezorg.nl/

Fixatie is heel ingrijpend en mag daarom alleen onder strikte voorwaarden toegepast worden.

Fixatie in een noodgeval
Bij fixatie als noodmaatregel (ter overbrugging van een noodsituatie) gelden de regels voor middelen en maatregelen van de wet Bopz. Het mag alleen in een zorginstelling met een Bopz-aanmerking en als de cliënt gedwongen is opgenomen via artikel 60, of met een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging.

Fixatie als dwangbehandeling
Fixatie als mag dwangbehandeling alleen in een zorginstelling met een Bopz-aanmerking en als de cliënt is opgenomen via artikel 60, of met een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging. Verder gelden de volgende voorwaarden:

Zonder fixatie dreigt een gevaar voor uw cliënt zelf of voor anderen.
Er zijn geen andere mogelijkheden om het gevaar af te wenden.
Er is goed nagedacht over alternatieven. Daarbij staat uw cliënt als persoon centraal: Kan het veel kwaad als er iets misgaat? Hoe reëel is het gevaar eigenlijk? Hoe komt het dat dit gevaar dreigt? Hoe erg is het gevaar, vergeleken met de beperking van redzaamheid en mobiliteit? Is het nodig er iets aan te doen? Wat is er dan aan te doen?
De toepassing van fixatie staat in verhouding tot het beoogde doel. Het voordeel van de fixatie moet opwegen tegen de nadelen. Dit betekent tevens dat het gekozen middel doelmatig moet zijn, het moet uiteraard goed werken.
Vanwege de risico’s op verwondingen en verstikking is het oordeel van de arts noodzakelijk. Die overziet de lichamelijke risico’s en contra-indicaties die concreet voor uw cliënt gelden. De arts kan eventueel extra adviezen (bijvoorbeeld over observatie) en instructies geven.
Er is een persoonlijk fixatieprotocol, als onderdeel van het persoonlijke zorgplan. (Deze voorwaarde geldt als uw cliënt of zijn vertegenwoordiger instemt met de fixatie).
De noodzaak en de effecten moeten gecontroleerd worden. In het zorgplan moet staan wanneer de volgende evaluatie zal plaatsvinden.
Fixatie bij ernstig nadeel voor de gezondheid
Fixatie kan nodig zijn om een medische behandeling mogelijk te maken waarmee ernstig lichamelijk letsel voorkomen wordt. Dit noemt men fixatie om medische redenen. In deze situatie zal de arts aan uw cliënt zelf toestemming vragen of, als uw cliënt wilsonbekwaam is, aan de wettelijke vertegenwoordiger. Daarmee wordt voldaan aan de regels van de WGBO.

Vastpakken
Iemand vastpakken is ook een vorm van fixatie. Zorgverleners kunnen uw cliënt vastpakken om hem in bedwang te houden of hem mee te nemen, bijvoorbeeld naar een andere ruimte, zoals bij afzondering. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden en zorgvuldigheidseisen. Bij cliënten die hier agressief op reageren is speciale instructie, scholing, toezicht en protocollair handelen noodzakelijk. De protocollen zijn bij voorkeur op de persoon afgestemd, en dus niet algemeen.

Geef een reactie