Loading
Geneeskunde.com

mHealth | eHealth | Apps | Wearables | IoT

ePatient Dave bij TEDx Maastricht

indrukwekkende video van ePatientDave.

 

NPCF wil transparantie tandartsen (zowel prijs als kwaliteit)

NPCF

Vanaf 2012 gaan tandartsen in onderhandeling met de zorgverzekeraars om de tarieven te bepalen voor vullingen, kronen, beugels, kunstgebitten en controles. De NPCF gaat daar niet zomaar mee akkoord. ‘De patiënt is weliswaar gebaat bij meer concurrentie op kwaliteit’, zegt Wilna Wind, ‘maar dan moet je ook kunnen kiezen voor de beste tandarts en kunnen nagaan of je ook waar voor je geld krijgt. Je moet kunnen vergelijken. Hoe goed is mijn tandarts eigenlijk?’

De NPCF vindt dat de kwaliteit voor patiënten tot nu toe nog niet duidelijk is. Sinds vandaag is er een checklist beschikbaar waarmee iedereen de kwaliteit van zijn tandarts kan beoordelen. ‘Trekt je tandarts altijd schone handschoenen aan in je bijzijn? Informeert hij altijd naar je medicijngebruik en je gezondheid? Vertelt hij over de mogelijke bijwerkingen van verdoving? Als de tandarts aan de meeste van de 10 punten voldoet, heb je goed in beeld wat de kwaliteit is van je tandarts’, zegt Wilna Wind.

Donderdag 14 april vergadert de Tweede Kamer over vrije prijzen in de mondzorg. De NPCF dringt er in een brief aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezondheid op aan om via een tweejarig experiment toe te werken naar een definitief besluit over vrije prijzen. Zo kan er eerst aan gewerkt worden om de kwaliteit van tandartsen inzichtelijk te krijgen voor de patiënt. Gedurende deze periode zal de NPCF actief de vinger aan de pols houden om te bezien of er daadwerkelijk sprake is van zichtbare kwaliteit.

De NPCF vindt verder dat tandartsen prijslijsten bekend moeten maken via hun website en in de praktijk. ‘Eerder kunnen de prijzen wat ons betreft niet worden vrijgegeven’, aldus Wind. ‘Wij willen dat tandartsen in begrijpelijke taal beschrijven welke behandelingen ze bieden en wat dat kost. Anders weet je als patiënt niet waar je aan toe bent en kun je geen echte keuze maken voor de beste tandarts voor jouw situatie. En dat is toch het doel’.

Een derde voorwaarde die de NPCF stelt is dat er iets gedaan wordt aan de huidige schaarste aan tandartsen in bepaalde regio’s. ‘Als er weinig tandartsen zijn, kan de prijs makkelijk stijgen. In het slechtste geval gaat de kwaliteit zelfs achteruit. Een tekort aan tandartsen komt bovendien de keuzevrijheid niet ten goede’, zegt Wind.

(Bron: NPCF)

Schippers: minder spoedeisende hulp afdelingen is goed.

(Bron:http://www.annemulder.nl/?p=1136) Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Mulder (VVD) over onnodig beroep op de spoedeisende eerste hulp (2011Z04992).

1. Herinnert u zich nog de beantwoording van de vragen van het lid Schippers (VVD) over de mensen die aankloppen bij de spoedeisende hulp maar die geen specialistische hulp behoeven?

1. Ja, die herinner ik mij.

2. Bent u bekend met het bericht in de Telegraaf met als kop ‘Onterechte spoedhulp jaagt zorgkosten op’ waaruit blijkt dat het onnodig beroep op de spoedeisende hulp jaarlijks minimaal € 169 miljoen kost?

2. Ja, ik ben bekend met dit bericht.

3. Bent u bereid maatregelen te nemen om dit onnodig beroep op de spoedeisende hulp tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen en met ingang van wanneer?

3. Er zijn reeds maatregelen door mijn ambtsvoorganger genomen om dit onnodig beroep op de spoedeisende hulp (SEH) tegen te gaan. Ik zal deze maatregelen onverkort doorvoeren. Daarnaast verken ik een aantal andere opties die ik in onderstaande ook beschrijf.

Verreweg de meeste acute zorgvragen zijn goed te behandelen in de eerste lijn. Veel SEH’s en huisartsenposten (HAP’s) hebben al stappen genomen tot samenwerking. Op deze wijze kan de huisartsenpost zoveel mogelijk de eerste stroom patiënten opvangen en eventueel doorverwijzen naar de SEH. Dat betekent dus dat de huisartsenpost of gevestigd moeten zijn voor de SEH, of geïntegreerd in de SEH. Het aantal zelfverwijzers dat zich rechtstreeks meldt op de SEH zal hierdoor afnemen. Samenwerking of integratie tussen HAP en SEH zal in de toekomst noodzakelijk zijn.

De bovenstaande verschuiving van patiëntenstromen vanuit de tweede naar de eerste lijn betekent een extra belasting en inzet van huisartsen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft het daarom voor de huisartsenposten die extra patiënten vanuit de SEH opvangen mogelijk gemaakt onder bepaalde voorwaarden een extra toeslag te ontvangen voor de inhuur van aanvullende huisartsencapaciteit in de avond- nacht- en weekenduren. Een belangrijke voorwaarde is dat er een aantoonbare besparing is waar te nemen in de tweede lijn. De NZa zal de verschuiving van de patiëntenstromen vanuit de tweede naar de eerste lijn monitoren en de financiële gevolgen in kaart brengen.

Ik wil ook wijzen op het belang van een goede triage. Eenduidige triage in de keten van acute zorg is het doel van de Nederlandse Triage Standaard (NTS) die op initiatief van VWS is ontwikkeld om betere samenwerking en afstemming in de acute zorg te bewerkstelligen. Het goed voorsorteren van de patiënt met een acute zorgvraag betekent dat de patiënt op de juiste plaats, op het juiste moment en door de juiste zorgverlener wordt behandeld. Goede triage voorkomt dat er onnodige schakels in de keten van de acute zorg worden gebruikt, die leiden tot extra vertraging van zorg die met spoed nodig is. Met het invoeren van een eenduidig triage instrument in de acute zorg wordt bovendien onnodig beroep op de SEH voorkomen.

Naast het bovenstaande verken ik momenteel ook andere maatregelen die ik kan nemen om het onnodig beroep dat leidt tot hogere kosten op de SEH tegen te gaan. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan het hanteren van één prijs voor dezelfde prestatie, ongeacht de aanbieder die deze levert.

In dit verband is het goed om te refereren aan het spoeddebat dat ik op 31 maart jongstleden met uw Kamer heb gevoerd over de concentratie van SEH’s. Ik heb in dit debat aangegeven dat ik geen bezwaren zie in het terugbrengen van het aantal SEH’s in Nederland. Ik heb hier wel een aantal belangrijke voorwaarden aan gesteld. De beschikbaarheid van de spoedeisende hulp dient een belangrijk publiek belang en dat moet niet alleen van goede kwaliteit zijn, maar dient ook altijd binnen 45 minuten na melding met een ambulance bereikbaar te zijn. Ik voel me als minister in het bijzonder verantwoordelijk voor het waarborgen van dit belang en stel dan ook normen aan de bereikbaarheid en kwaliteit van de spoedeisende hulp.

Ik kan me voorstellen dat de zorgverzekeraars met inachtneming van de gestelde kwaliteits- en bereikbaarheidsnormen via hun zorginkoop tot een goede landelijke spreiding en een doelmatige herinrichting van de spoedeisende hulp komen. Als daarbij zowel situaties van overaanbod als van zorgschaarste in beschouwing worden genomen, zie ik mogelijkheden voor een betere verdeling waarbij de dunbevolkte gebieden minder kwetsbaar worden. Ik zal de totstandkoming van dit proces in de komende periode aanmoedigen en daar waar nodig ondersteunen.

Tot slot meld ik u dat ik met veldpartijen in overleg ben om ook van hen te vernemen welke mogelijkheden zij zien om nog beter de patiënt op de juiste plaats te laten behandelen.

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2007-2008, nr. 2537
2) De Telegraaf, 10 maart 2011 ‘Onterechte spoedhulp jaagt zorgkosten op’

(Lees ook Medlog: 43 SEH’s dicht!)

Compassion For Care

We believe everyone has the capacity to be compassionate: to treat others as you would wish to be treated. To be kind and tender, generous and forgiving, hospitable, helpful and attentive, curious, listening and present, empathic and connected, respectful, understanding and acknowledging. It takes courage, self-reflection and self-compassion.

Dit is het begin van de C4c verklaring. Onderteken het ook!

.

Aankondiging: Sociale Media? Zo!

Socialmedia

Op 19 april 2011 is er weer workshops Sociale Media? Zo! in het Hof van Wageningen. Deze workshops zijn voor iedereen die zich afvraagt ‘waar gaat het over’ en
‘wat kan ik ermee’.
De workshops zijn bij uitstek interessant voor mensen die zich oriënteren op de nieuwe media en de mogelijkheden voor hun bedrijf, (patiënten)organisatie of voor henzelf. De inhoud wordt afgestemd aan op de ervaringen en vragen van de deelnemers. Daarom blijven de groepen klein: 2-12 deelnemers.
workshop 13.30 uur:

workshop 19.00 uur

Aanmelden voor een van de workshops kan via telefoon 0317-422368 of e-mail: annet@vanbetuwadvies.nl
Meer informatie over mijn activiteiten kun je natuurlijk vinden op www.vanbetuwadvies.nl .