Staking Huisartsen 6 Oktober 2011 Amstersdam

Op donderdag 6 oktober is de landelijke manifestatie Huisartsenzorg zijn in Amsterdam. Reden van deze manifestatie is dat huisartsen en hun medewerkers bang zijn dat zij volgend jaar de dienstverlening aan hun patiënten moeten verminderen, omdat de minister van Volksgezondheid een bezuiniging van 20.000 euro voor iedere huisartsenpraktijk wil doorvoeren. In totaal gaat het om een bezuiniging van 132 miljoen. Huisartsen en praktijkpersoneel willen de minister en ‘politiek Den Haag’ duidelijk maken dat deze bezuiniging tot soberder zorg zal leiden.

Onder het motto “Korten maakt meer kapot…” vindt op donderdag 6 oktober 2011 in de RAI in Amsterdam een landelijke manifestatie plaats tegen de aangekondigde bezuiniging van 132 miljoen op de huisartsenzorg. Het Nederlands Huisartsen Genootschap ondersteunt de manifestatie die door de LHV is geïnitieerd.

Het NHG ondersteunt deze de manifestatie op 6 oktober actie omdat de aangekondigde bezuinigingen niet alleen randvoorwaardelijke consequenties hebben, maar ook direct de kernwaarden van de huisartsgeneeskunde bedreigen.

Reactie Zorgnota
Het NHG heeft in zijn reactie op de zorgnota drie belangrijke boodschappen afgegeven als het gaat om de kwaliteit en doelmatigheid van ons vak te behouden:

1.Huisarts(enteam) zorgt het beste voor chronische patiënten
De zorg voor de patiënten met veelvoorkomende chronische aandoeningen heeft zich verplaatst van de 2e naar de 1e lijn. Deze zorg wordt nu voor verreweg het grootste deel in huisartsenpraktijk verricht en dat tegen minimaal dezelfde kwaliteit, maar met aanzienlijk minder kosten dan in het ziekenhuis. Patiënten met chronische aandoeningen zijn in de 1e lijn- dichtbij huis- het beste af. Deze ontwikkeling mag niet worden teruggedraaid.
2.Ook in de tweede lijn generiek voorschrijven
Het NHG heeft zich altijd ingezet voor het stimuleren van generiek voorschrijven via de Standaarden. Dit wordt ernstig belemmerd door het ontbreken van prikkels in de tweede lijn om ook generiek voor te schrijven. Voor kwalitatief goede en doelmatige zorg moet er sprake zijn van een voor de patiënt herkenbare continuïteit in de zorg bij het voorschrijven door de huisarts én in het ziekenhuis.
3.Poortwachterrol goed blijven vervullen
De huisarts integreert en coördineert het totaal aan medische zorg rond de patiënt en heeft de verantwoordelijkheid voor een samenhangend geheel. Dit leidt niet alleen tot grotere patiëntentevredenheid en hogere therapietrouw, maar ook doelmatiger zorg (minder laboratoriumonderzoek, consulttijd, ziekenhuisopname). Het kabinetsbeleid staat haaks op het streven naar samenhangende en doelmatige zorg. Het verminderen van het aantal verwijzingen, een grotere productie in de tweedelijn en de groei aan zelfstandige behandelcentra en themapoliklinieken maakt het voor de huisarts onmogelijk de poortwachtersfunctie goed in te blijven vullen.
Manifestatie6 oktober
De manifestatie brengt de kernwaarden van de huisartsenzorg onder de aandacht en laat zien hoe die onder druk komen te staan als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen.
Het NHG roept u op in grote getale aanwezig te zijn bij de manifestatie op 6 oktober. Meld u aan via www.kortenmaaktmeerkapot.nl .

De manifestatie is een initiatief van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), in nauwe samenwerking met de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPHuisartsen), Vereniging Huisartsenposten Nederland (VHN), de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) en de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA).

(Bron: LHV)

Geef een reactie